Проведено обучение на земеделски производители в гр.Шумен

11/03/2009

На 25.02.09 г. в Дома на науката и техниката в гр.Шумен, РСРЗ Варна - отдел Шумен проведе обучение на 29 земеделски производители за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ от втора категория, съгласно чл.26 от Наредба №104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Обучението премина в три части:

1.      Законодателни изисквания в областта на използването на пестициди - докладва Ивелина Петрова;

2.      Класификация на ПРЗ - докладва Веска Антонова;

3.      Опасност и рискове свързани с употребата на ПРЗ - докладва Валери Роев.

В края на обучението бе проведен тест с който всички земеделски производители се справиха отлично.

Продължава набирането на заявления за обучение на земеделските производители по тази тема.

Заинтересованите могат да получат информация в офиса на отдел Шумен намиращ се на ул."Цар Освободител" №99, ет.5; тел: 054/832120; 832119; 832678.