Здравно състояние на есенните посеви на територията на РСРЗ Враца – области Враца и Монтана

10/03/2009

Обикновена полевка 

При направените през месец февруари обследвания  инспекторите на РСРЗ  установиха, че неприятелят е презимувал успешно и вредната дейност е активизирана. Запазва се високата плътност в  агроекологичен район Бяла Слатина /район Враца/, където на отделни блокове нападението е до 5-6 активни колонии/дка с по 2-3 работещи дупки.  В някои посеви на регион Монтана - землището на с.Габровница плътността също се запазва над ПИВ (3-4 активни колонии/дка). Има участъци, в които колониите се сливат. В землището на с.Долно Церовене плътността е около и над ПИВ (1-1,5 активни колонии/дка).   В по-голямата част от обследваните площи плътността е все още под и около ПИВ - до 1 активна колония/дка.

За недопускане на поражения е необходимо след стопяване на снежната покривка земеделските производители да обследват есенните посеви  и при установен праг на икономическа вредност над 1 активна кол./дка да се изведе борба чрез залагане на отровни примамки - Родекил ПП - 7 гр/обитаем ход или Политанол - 5 гр/обитаем ход. Продуктите са от І-ва категория за употреба не се продават в селскостопанските аптеки. Приложението им  се извършва под контрола на лице с висше агрономическо образование,  специалност "Растителна защита".

При залагане на примамките да се вземат предпазни мерки за опазване на полезния дивеч и птиците!

Обикновен житен бегач

В АЕР Оряхово /регион Враца/ и АЕР Лом /регион Монтана/ установихме възобновяване вредната дейност на ларвите. Те живеят в ходове близо до растенията на дълбочина до 25-30 см. Повредите обикновено са на хармани, най-често в местата заплевелени с пирей.

При възобновяване вегетацията на есенниците е необходимо да се извършат обследвания на посевите, като особено внимание се обърне на  такива с  установена плътност през есента на 2008 год. под и около прага на икономическа вредност. При регистриране на плътност над   ПИВ - 5 бр/кв.м. - пшеница, 6 бр/кв.м. - ечемик  и при температура на въздуха 8 - 10 0С да се извърши третиране с регистрираните продукти за растителна защита.

За допълнителна информация относно опазване на земеделските култури от вредители се обръщайте към инспекторите на РСРЗ Враца.

За област Враца - тел. 092 62 24 50;
За област Монтана - тел. 096 30 54 11.