От 09-11 февруари 2009 г., в гр. Вилнюс, Литва, експерти от отдел „Продукти за растителна защита” взеха участие в работна среща на тема ”Оценка и разрешаване на продукти за растителна защита”

06/03/2009

От  09-11 февруари 2009 г., в гр. Вилнюс, Литва, експерти от отдел „Продукти за растителна защита" и оценител от Министерство на околната среда и водите, взеха участие в работна среща на тема "Оценка и разрешаване на продукти за растителна защита",  организирано от Train Safer Food/ European Training Platform for Safer Food към Европейската комисия.

Целите на работната среща  бяха свободно да се разговаря по общи проблеми които възникват във връзка с разрешаването, подновяване на разрешаването и взаимно признаване на разрешенията и взаимно признаване на данни при подновяване на разрешаването на продукти за раститлна защита, както и  да се обсъди по нататъшната работа във връзка с планирането на работата, както и предложения за подобряване на сътрудничеството между държавите членки, комуникацията и обмяна на информация в тази насока. Набелязаха се  основните моменти по отношение на процедурите за  унифициране на правилата за оценка, както и разпределение на работата между Държавите членки. Като заключение, се направи преглед към новото предизвикателство, което предстои във връзка с разпоредбите на новия Регламент за пускане на пазара на продукти за растителна защита и важността Държавите членки да се подготвят за прехода.