ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ В ПЕРНИК

17/02/2009

На 12.02.2009 г.  в заседателната зала на ОД „Земеделие"  - Перник   бе проведен курс за запознаване  с основните правила за безопасна работа с ПРЗ - 2-ра категория за употреба. Участниците  в курса  бяха земеделски производители от региона  с одобрени Бизнес проекти  през 2008 г. по мярка 112 „ Създаване стопанства на млади фермери"  и мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства" от  Програмата за развитие на селските райони за периода  2007 - 2013 г.

Основните моменти в програмата бяха :

  • Законодателни изисквания  в областта на използването на пестицидите
  •  Класификации на продуктите за растителна защита
  • Опасности и рискове свързани с употребата на ПРЗ
  • Водене на документацията по Наредба 104 за контрол на пазара и употребата на ПРЗ  - ролеви игри и решаване на казуси от практиката.

На обучението присъстваше и г-жа Росица Стефанова - изпълнителен директор на Асоциация Растителнозащитна Индустрия  България (АРИБ).

Тя запозна земеделските производители с механизма на разрешаване на едно активно вещество и продукт за растителна защита на Европейско и национално ниво и разказа колко е сложен пътят от  създаването до разрешаването и предлагането на пазара на  един продукт за растителна защита, който фирмите - производителки извървяват.  Обърна внимание на  сериозния проблем, свързан с търговията и употребата на нелегални и фалшиви ПРЗ, на ПРЗ с  изтекли крайни срокове за предлагане на пазара и употреба  през 2008 г. Запозна младите фермери с възможните последствия и вреди, които неразрешените и фалшиви ПРЗ могат да предизвикат, при тяхната употреба.

Производителите получиха подаръци  с   рекламни материали, брошури, каталози   с технологии за РЗ през 2009 г.  от  мултинационалните компании, членове на АРИБ -

БАСФ, БайерКропСайанс, ДауАгроСайънсис, К+Н Ефтимиадис и Мактешим Аган.