Състояние на земеделските култури в Плевенска и Ловешка област

25/02/2009

В двете области са засети 1 639 026 дка есенни култури, от тях:

Пшеница 1 148 689 дка; Ечемик 303 078 дка; Ръж 26 429 дка и Рапица 160 830 дка. Всички култури зимуват в добро фитосанитарно състояние.

Основни вредители за периода:
  • Обикновена полевка, житен бегач

Настъпилото затопляне през първата половина на месеца благоприятства развитието и разпространението на полевката, като плътността достигна 2-4 бр. активни колонии/дка при пшеницата, ечемика и рапицата  и  2-6 бр. активни колонии/дка при люцерната. Настъпилото застудяване и образуваната снежна покривка преустановиха вредната дейност на неприятелите. След преминаване на този период препоръчваме на земеделските стопани да извършват редовни обследвания на посевите и при установена плътност на полевката над 1 активна колония/дка при есенници и 2 активни колонии/дка при люцерна да се извърши третиране с готови примамки при положителни температури и задължително спазване на условията за безопасност при работа с продукти за растителна защита.

Препоръчва се да не се внасят азотни торове и оборски тор при снежна покривка над 10см. съгласно Наредба №2/16.10.2000г.

На основание чл. 8, ал.3 и чл.23 з, т.2 от Закона за защита на растенията всички земеделски производители са длъжни да водят:

  • Дневник за появата, развитието, плътността или степен на нападение от вредители
  • Дневник за проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества
  • Дневник за взетите проби и извършените анализи от растения и растителни продукти

Образци за дневниците може да получите в:

РСРЗ Плевен
5800 гр.Плевен,
ул.„В.Левски"№1 ет.13
тел: 064/800 717

Отдел Ловеч
ул.„Т.Каблешков"№1 ет.3 офис 303
тел: 068/604 276