ОБУЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ в РСРЗ Кюстендил

25/02/2009

На 11.02.2009 г. в РСРЗ  Кюстендил  се проведе обучение на земеделски производители за запознаване с основните правила за безопасно прилагане на продукти за растителна защита втора категория на употреба. В курса участие взеха 27 земеделски производители. Участниците бяха запознати с:

  1. законодателни изисквания  в областта на използването на пестицидите;
  2. класификации на продуктите за растителна защита;
  3. опасности и рискове свързани с употребата на продукти за растителна защита

На всички участници бяха раздадени:

  1. знаци за опасност, използвани при растителнозащитната дейност ;
  2. стандартни текстове, даващи специални съвети за безопасно използване на продукти за растителна защита (sp-фрази) и съхранение и използване на опасно химично вещество или препарат (s-фрази);
  3. стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество или препарат (r-фрази)

В края на обучението земеделските производители се справиха успешно с  попълването на теста, с което показаха, че поднесената информация е достъпна и е възприета добре.

РСРЗ ще продължи да провежда обучения на тази тема и за напред. Моля, желаещите да се обръщат за информация към РСРЗ Кюстендил (сградата над ОББ) площад Демокрация №1 или на телефон 078/55 03 76.