Продължават повредите от полевката в есенните посеви на крайморските райони на Бургаска област!

26/02/2009

В крайморските  райони  опасността от повреди в есенните посеви от полевка не е отминала. Степентта на нападение от вредителя е 1-4 броя активни колонии на декар, като по-висока е в площите, засети след предшественик слънчоглед.

Препоръчваме на земеделските производители да извършват  редовни обследвания на посевите и при констатиране на плътност над ПИВ - 2 акт.колонии на декар , да се извърши третиране с готови примамки, регистрирани в Списъка на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита за 2009 год. и при спазване на изискванията за безопасност на работа с ПРЗ.

Забранява се площното третиране с цел опазване на дивеча и птиците!

В обследваните есенници констатирахме нови повреди по младите растения от ларвите на житния бегач .Основно това са късно засяти посеви и посеви на стърнище. Да продължат наблюденията и при установена плътност над ПИВ  3 броя ларви  на кв.м. да се извърши третиране на нападнатите площи с едни от регистрираните  за борба с този вредител  продукти за растителна защита.

РСРЗ - Бургас продължава абонамента за "Бюлетин за поява, развитие, разпространение и сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури" за 2009 година.

В съдържанието на бюлетина ще намерите още: актуална информация за  промени в нормативната уредба и новости в областта на растителната защита, които имат пряко отношение към начина на работа в това направление от земеделското производство.

На основание чл.26 ал. 2 от Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, периодично РСРЗ- Бургас провеждат курсове за обучение на земеделски производители за работа с ПРЗ от втора категория на употреба.

За участие е необходимо да се  подаде Молба за участие по образец в РСРЗ- Бургас според местоживеенето на земеделските производители . Заплащането на таксата от 60 лв.се извършва по банков път на сметка: BG44UNCR96603169017727   Уни Кредит Булбанк АД

ЗА КОНТАКТИ:

8000 гр. Бургас, ул. "Комлушка низина" № 2
тел:  056/ 84 81 31,  84 82 67
е-mail: prognoza@mbox.contact.bg