За информация при изготвяне на информационния лист за безопасност на продуктите за растителна защита

10/02/2009

За информация на фирмите при изготвяне на информационния лист за безопасност на продуктите за растителна защита, могат да ползват информация от Приложение №2 на Регламент 1907.