заседание на Съвета по продукти за растителна защита на 13.02.2009

10/02/2009

На основание чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита (обн. ДВ, бр. 62 от 11 юли 2008 г.) във връзка със Заповед № РД-10-251/13.11.2008 г. на генералния директор на Национална служба за растителна защита (НСРЗ) на 13.02.2009 г. от 10.00 часа в заседателната зала на НСРЗ ще се проведе заседание на Съвета