На вниманието на земеделските производители от област Добрич и Силистра

12/02/2009

Фитосанитарно състояние на земеделските култури в региона

Пшеница -  „масово братене"
Ечемик - „масово братене"

Общото фитосанитарно състояние е добро.

 • Листни въшки

Затоплянето на времето през първата десетдевка на месец февруари до 18оС е благоприятно за появата на листните въшки. При средна денонощна температура над 6оС яйцата се излюпват, което крие опасност за масово намножаване и повреди.

Прагът на икономическа вредност  за фенофаза „братене" - 10 броя ларви, нимфи и безкрили на растение.
Да се обследват посевите край поясите, защитени от вятъра.

 • Черна пшенична муха

Да се извършат обследвания на пшеничните посеви край поясите, като се обърне особено внимание на ранните посеви, поникнали в края на Х, за определяне летежа на възрастните от пролетното поколение. В началото на пролетта да се следят и късните посеви.

Праг на икономическа вредност - 3 броя възрастни на квадратен метър.

Повреда: Вредят ларвите, които се хранят с върха на нарастване на младите стъбла, вследствие на което централният им лист постепенно завяхва, пожълтява и изсъхва. След като ларвите завършат развитието си, стъблата загиват.

 • Обикновенна полевка

От извършените обследвания констатирахме увеличаване плътността на неприятеля - от 1 до 4-5 активни колонии на декар. Колониите са добре оформени състоящи се от 4-6 до 8 дупки. Условията за размножаване на  неприятеля са благоприятни.

Земеделските производители да обследват площите си и при плътност над прага на икономическа вредност -2 активни колонии на декар да се изведе борба с един от регистрираните продукти за растителна защита.

Рапица - „6-ти същински  лист"

Състоянието на посевите на този етап е добро.

 • Обикновенна полевка

Констатирана е плътност над ПИВ във всички агроекологични райони - от 1-2 до 5 активни колонии на декар. Да се обследват посевите и при необходимост да се изведе химична борба.

При благоприятни климатични условия през месец февруари прогнозираме, че развитието и вредоносната дейност на обикновената полевка ще продължи.

 

РСРЗ - Добрич  Ви уведомява, че съгласно ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА /изм.ДВ. бр.43 от 29.04.2008 г./ и НАРЕДБА №1 ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТОРОЛ /изм.ДВ. бр.82 от 19.09.2008 г., чл.32, чл.33 и чл.37/. e необходимо да извършите задължителната ежегодна регистрация и пререгистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол.

Регистрират се:

 • Производители на растения,растителни и други продукти,посочени в приложение 5,част А на Наредба №1 за фитосанитарен контрол / Производители на овощен,лозов посадъчен материал,на картофи,на семена от слънчоглед,фасул,люцерна и др./
 • Всяко лице което събира или разделя партиди с растения,растителни и други продукти, посочени в приложение 5,част А на Наредба №1 за фитосанитарен контрол
 • Магазини центрове за експедиция и тържища,разположени в определена производствена зона
 • Други лица по решение на Европейската комисия съгласно процедурата по чл.18(2)на Директива 2000 /29/ЕС

Необходими документи, които трябва да представите:

 1. Заявление по образец /приложение №2 от Методика за приложение на Наредба №1 за фитосанитарен контрол/;
 2. Актуализирана скица на терена за производство /склада/;
 3. Декларация за заложено производство по видове, сортове и бройки;
 4. Растителен паспорт, придружаващ посевен и посадъчен материал.

Адреси и телефони за контакти за информация:

Добрич 9300
ул. "Климент Охридски" № 27, п.к. 229
Тел./факс: 058/ 60 43 87
E поща: fsk_dobrich@mbox.contact.bg

Силистра 7500; п.к. 46 - ФСК
Тел./факс: 086822092
E поща: rsrzka_ss@abv.bg