Регионално съвещание РСРЗ-Варна

12/02/2009

На 09.02.2009 година в хотел „Аква се проведе работно съвещание с отчитане дейността на РСРЗ през 2008 г. Присъстваха всички инспектори от Регионалната служба - Варна. Началник отделите и началник секторите представиха презентации, на които анализираха дейността на съответните отдели от РСРЗ през изтеклата година в трите направления – фитосанитарен контрол, растителна защита и биологично изпитване. Акцентите бяха върху проблемите възникнали през 2008 г., предстоящите задачи през новата 2009 г. и сътрудничеството с други институции. Бяха набелязани предложения и въпроси, които да бъдат поставени пред НСРЗ на предстоящото обучение в гр.Сандански. Съвещанието приключи с анализ на резултатите от дейността на РСРЗ – Варна, представен от директора г-н Златан Йорданов. Бяха отчетени положителни резултати от дейността през 2008 г. Направен бе анализ на допуснатите грешки, идентифициране на критичните фактори в организационната среда и набелязани мерки за тяхното предотвратяване. Посочени бяха приоритетите в дейността на РСРЗ през 2009 г.

Цел на съвещанието бе насърчаване на културата на открита комуникация, ангажиране на служителите за открит диалог, създаване на среда за получаване на идеи и предложения и насърчаване на екипната работа в РСРЗ.