Информация за проведена работна среща в НСРЗ с търговски фирми по въпроси свързани с производството, вноса и търговията с торове

11/02/2009

На 06 февруари 2009 г., по инициатива на ръководството на Национална служба за растителна защита, се проведе работна среща с търговските фирми по въпроси, свързани с производството, вноса и търговията с торове в Р България.

На срещата присъстваха представители на 23 търговски фирми. Присъстващите бяха запознати от експерти на НСРЗ с някои основни въпроси относно:

  • режима на предлагане на торовете на българския пазар;
  • изискванията на Регламент (ЕО) №2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета, относно торовете;
  • законодателството на Европейската общност и националното законодателство относно вноса и търговията с торове в Р България;
  • етикетиране и идентификационни маркировки на торовете;
  • проследяемост на ЕО торовете и поддръжка на документация от производителите на торове;

Проведе се дискусия и беше проявен голям интерес от страна на присъстващите търговски фирми и фирми производители на торове.

Генералният директор на НСРЗ увери представителите на търговските фирми, че срещите ще продължат, за изясняване на правилата и спазване изискванията при предлагането на пазара на торове, с цел защита на българските потребители.