Фитосанитарно състояние на земеделските култури в регионите Стара Загора, Сливен и Ямбол към 10.02.2009г

06/02/2009

Зърнено житни култури- пшеница и ечемик

Фенофази на развитие- основна част от посевите се намират във фенофаза „братене", по късно засятите във фаза" 2-3ти лист".

По високите температури в началото на м. февруари и падналите краткотрайни валежи стопиха снежната покривка и активизираха вредната дейност на основните неприятели при есенниците:

Обикновен житен бегач

В обследваните есенници констатирахме нови повреди по младите растения от ларвите на неприятеля .Основно това са късно засяти посеви и посеви на стърнище.

Със затопляне на времето прогнозираме засилване на вредната дейност на неприятеля във всички АЕР.

Обикновена полевка

За момента в обследваните есенници основно наблюдаваме наличие на единични активни дупки. За регион Стара Загора и регион Ямбол в отделни посеви/ след предшественик слънчоглед и царевица/ плътността е над ПИВ от1 до 2 активни колонии на дка.

При люцерни отчетената плътност е от 2 до 3 активни колонии на дка.

Химическата борба  срещу този неприятел се извежда при достигнат Праг на икономическа вредност- за есенниците/ 1 активна колония на дка/, за люцерни-/ 2 активни колонии на дка/,   с готови примамки.

Примамките задължително се поставят ръчно в ходовете на неприятеля . При работа с тях да се вземат всички мерки за опазване на полезния дивеч и птиците. Площното третиране е строго забранено!

     

Подхранване на есенниците

ОБЩИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА НА АЗОТСЪДЪРЖАЩИ ТОРОВЕ (ОРГАНИЧНИ И МИНЕРАЛНИ /СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРАКТИКА.

 • Да не се внасят азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) в периода между 1 ноември и 31 януари. На свободни площи и площи, заети с трайни култури, периодът, през който не се внасят торове, се удължава до 15февруари.
 • При създаване на нови овощни насаждения, по изключение се допуска внасяне на оборски тор до 15 ноември.
 • .Азотсъдържащите (органични и минерални торове да се    разпределят равномерно върху почвата.
 • Да не се прилага пресен оборски тор. Твърдият оборски тор да се съхранява най-малко 6 месеца преди неговото внасяне, а течният - най-малко 4 месеца.
 • Органичните торове да се заорават в почвата до 2 дни след внасянето.
 • За да се избегне риска от излишък на нитрати в растенията и почвата: при всички култури, с изключение на някои интензивни култури (зеленчуци,поливна царевица), количеството внесен азот от органичен и минерален тор през годината не трябва да надвишава 17 кг на декар/ в един тон средно разложен оборски тор се съдържа  около 5 кг азот/
 • Само при зеленчуци и поливна царевица се допуска внасянето до 21 кг азот от органичен и минерален тор на декар годишно.
 • При внасяне на повече от 12 кг активно вещество азот от минерален тор на декар/ или 36кг. амониева селитра/, торовата норма да се разделя на две - до 2/3 се внасят предсеитбено или преди засаждането, а останалото количество се оставя за подхранване.
 • На почви с лек механичен състав (песъчливи почви), азотната норма да се разделя на две или три части, за да се избегне просмукването на нитрати в по-долните почвени слоеве и попадането им в плитките подземни води.
 • Да не се тори с азотсъдържащи торове на напълно замръзнала почва, както и на почва, изцяло или отчасти покрита със снежна покривка с дебелина, по-голяма от 5-6см.
 • Да не се внасят азотсъдържащи торове по време на валежи и/или когато почвата е наситена с вода.
 • При равнинни терени, да не се използват азотсъдържащи торове край повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море и др.)на разстояние, по-малко от 5 м.,а при терени с наклон над 6 градуса на разстояние по малко от 10м.
 • Да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, транспорт и употреба на органични и минерални торове торове.

 

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!

      РСРЗ- Стара Загора - отдел Сливен и отдел Ямбол Ви уведомяват,че започна абонамента за Бюлетин  за поява , развитие разпостранение , плътност,  степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури през 2009г  

На основание чл.26 ал. 2 от Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, периодично РСРЗ- Стара Загора - отдел Сливен и отдел Ямбол провеждат курсове за обучение на земеделски производители за работа с ПРЗ от втора категория на употреба.

За участие е необходимо да се  подаде Молба за участие по образец в РСРЗ- Стара Загора - отдел Сливен и отдел Ямбол  според местоживеенето на земеделските производители . Заплащането на таксата от 60лв.се извършва по банков път на сметка: BG44UNCR96603169017727   Уни Кредит Булбанк АД

За земеделските производители  от регион Ямбол курсът ще се проведе на 11.02.2009 от 10 часа в сградата на РСРЗ - Ямбол- ул. „Ямболен"№25

ЗА КОНТАКТИ:

6000 Стара Загора , ул. "Райна Кандева" № 63,
тел:   042/ 605 299,  604 993,  605 699,  605 388,  605 146

8800 Сливен п.к. 11,ул. Самуиловско шосе № 4
Тел. 044/ 62 51 56; 62 57 02: 62 28 06

Гр. Ямбол- ул. „Ямболен"№ 25,
Тел:046/ 661874, 661873