РСРЗ - гр. В. Търново

30/01/2009

На 16 януари РСРЗ гр.В.Търново отбеляза Денят на растителнозащитника.

На тържеството по повод 113 години растителна защита в България бяха поканени официални гости - Директорът на Обл.служба Земеделие, представители на Обл.сл.СС,

ИАСАС, РИОСВ, както и много бивши колеги работили в службата. Чрез вестник „Янтра днес" беше пусната поздравление до всички колеги във връзка с празника.

На 28 януари беше проведена работна среща между РСРЗ и пчеларските дружества от област В.Търново за разясняване и обсъждане на промените от ДВ.бр.82 от септември 2008г на Наредба 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

Издаден е първият Бюлетин за 2009г за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури.

Засегнати са въпросите за здравното състояние на есенните посеви - пшеница, ечемик и рапица, както и изискванията на Наредба 2 от 13.09.07г за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, които трябва да се спазват от земеделските производители при предстоящото подхранване на посевите с азотсъдържащи минерални торове.

РСРЗ В.Търново започна абонамент за Бюлетин  за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за 2009г. Абонамента се осъществява от отдел Растителна защита при РСРЗ гр.В.Търново по утвърдена от НСРЗ тарифа на таксите!