На вниманието на всички земеделските производители и фирми, извършващи растителнозащитни мероприятия, консултации и търговия с продукти за растителна защита на територията на Варненска, Шуменска и Търговищка области!

28/01/2009

РСРЗ - Варна Ви информира, че продължава годишния абонамент за "Бюлетин за поява, развитие, разпространение и сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури" за 2009 година.

В съдържанието на бюлетина ще намерите още: актуална информация за промени в нормативната уредба и новости в областта на растителната защита, които имат пряко отношение към начина на работа в това направление от земеделското производство.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Регионална служба за растителна защита - гр.Варна започва набиране на молби за участие в обучение за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория от земеделски производители. Съгласно Закон за защита на растенията /обн.ДВ бр.91 от 10.10.1997 г./ и чл.26 от Наредба №104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита /обн.ДВ бр.81 от 06.10.2006 г./, земеделските производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба след като преминат това обучение.

Всички земеделски производители, които имат пряк контакт с продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, задължително трябва да преминат този курс на обучение.

Основни цели на обучението:

 • Запознаване с основните правила за безопасно прилагане на продукти за растителна защита от втора категория на употреба, безопасни условия на труд.
 • Законодателни изисквания, в областта на употребата на продукти за растителна защита.
 • Поддържане на архив за всяко използване на пестициди - Дневници по Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Времетраене на обучението - един ден,  такса за заплащане - 60 лв, която трябва да се преведе по банков път до Институт за защита на растенията - гр.Костинброд:

Банкова сметка: BG44UNCR96603169017727
Банка: Уникредит Булбанк АД

За участие е необходимо да подадете в РСРЗ - Варна следните документи:

 1. Молба по образец;
 2. Две снимки 2/3 см;
 3. Копие от документ за внесена сума;
 4. Копие от документ за образование.

Форма на обучение: Редовна

Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

Адреси и телефони за контакти, информация, абонамент и подаване на молби:

 • за Варненска област - гр.Варна, ул."Софроний Врачански" №23, ет.2
  тел: 052/631727; 052/630134; E-mail: rsA4o@triada.bg
 • за Шуменска област - гр.Шумен, ул."Цар Освободител" №99, ет.5
  тел: 054/832120; 054/832119; 054/832678E- mail: rzsh@mbox.contaсt.bg
 • за Търговищка област - гр.Търговище, ул."Никола Маринов" №1, ет.3 /последен/
  тел: 0601/66740; 0601/61715; E-mail: pr_targ@mbox.contact.bg