Относно провеждане на курс-обучение на земеделски производители по модул М-6 за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория

15/01/2009

изтеглете документа

Съгласно чл. 26 от Наредба №104/22.092006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита РСРЗ - Враца, ул."Кетхудов" №2 ет. 4 на 13 и 14.01.2009 г. от 10:00 часа  ще проведе обучение по утвърдена от генералния директор  на НСРЗ Учебна програма за професионална подготовка и придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) от втора категория.

Цели на обучението:

  • Запознаване със законодателството, свързано с ПРЗ и тяхното използване.
  • Запознаване с основните правила за безопасно прилагане на ПРЗ от втора категория на употреба, безопасни условия на труд.
  • Поддържане на архив за всяко използване на пестициди, съгласно законодателството.

Таксата за обучението и издаване на документ е 60 лв. Средствата за курса се превеждат по банкова сметка BG44UNCR96603169017727 - ЦПО при ИЗР - Костинброд, Банка: Уникредит Булбанк.

Земеделските производители подават следните документи в РСРЗ- Враца:

  • Молба-образец;
  • Две снимки 2/3 см;
  • Копие от документ за внесена сума;
  • Копие от документ за образование.