Полезно за земеделските производители - Подхранване на актуалните култури през зимния период

Материалът е подготвен от отдел РЗ Пловдив

21/01/2009

ТОРЕНЕ: 2009 г.

Предстоящо важно мероприятие е подхранването на есенно-зимните житни култури, трайните насаждения, люцерната и др.

При извършване на подхранването ЗП трябва да спазват правилата за добрата земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

В тази връзка подхранването на площите засяти от култури със слята повърхност трябва да започне след 31 януари, а при трайните насаждения след 15 февруари. Тези срокове се отнасят и за внасянето на оборски тор, който трябва да е престоял 6-8 месеца.

Не се тори на замръзнали, преовлажнени и наводнени почви и при снежна покривка над 5-6 см.

Подхранването при житните к-ри започва от равнинните и по-напредналите в развитието си площи и завършва с наклонените - над 6о площи с по-слабо развитие.

Ако азотната норма е по-голяма от 12 кг/дка в активно в-во при почви с по-лек механичен състав и наклонените терени над 6о се внася на части, за да се предотврати изнасянето на хранителни вещества по склона.

При терени с наклон над 6о да не се внасят азотни торове край водни басейни на разстояние по-малко от 10 м.

Големината на азотната норма се определя след агрохимически анализ на взети почвени проби за съдържание на азот в почвата. Ако няма такъв анализ и съответно дадена препоръка за торене се подхожда диференцирано за всеки блок, като се има в предвид:

  • Културата;
  • Предшественика - извършено торене;
  • Получен добив;
  • Планов добив;
  • Фаза на развитие на к-рата;
  • Гъстотата на посева;
  • Почвения тип - мех. състав, големина на почвения хоризонт, влагозапасеност и др.

Друг важен момент при подхранването е качеството на извършване на мероприятието. Тороразпръскващата техника трябва да бъде регулирана така, че да разпръсква тора равномерно, да се спазва разстоянията между заходите на машината за да не се получават «зебри» т.е. ивици от торени и неторени участъци.