Фитосанитарно състояние на земеделските култури в регионите Плевен и Ловеч към 21.01.2009г.

21/01/2009

Зърнено - житни култури, рапица

Затоплянето и очакваните повсеместни валежи през втората половина на м.януари ще са благоприятни за развитието на културите. Фенофазата на есенниците е от ІV лист до братене, като по-голямата част от тях са добре гарнирани. Рапицата е във фаза 5-6 лист /розетка/.

Обикновената полевка е основен вредител за периода

Климатичните условия благоприятстват развитието и разпространението на неприятеля. При житните култури и рапицата степента на нападение е от 1-4 бр. активни колонии/дка, като по-висока е в агроекологичните райони на област Плевен, предимно на площи с некачествено извършена предсеитбена подготовка и в близост до люцерни и пасища.

Традиционно висока е плътността в площите с люцерна - 2-6 бр. активни колонии/дка.

Препоръчваме на земеделските стопани да извършват редовни обследвания на посевите и при установяване на плътност над 2 бр. активни колонии/дка да се извършат третиране с готови примамки разрешени за целта, при спазване изискванията за безопасност на работа с продукти за растителна защита.

С оглед опазване на дивеча и птиците от отравяне, абсолютно се забранява площното третиране !

Житен бегач - ларви

Активизира се вредната дейност на неприятеля и при висока плътност са възможни поражения.

Торене

Съгласно Наредба № 2 от 16.10.2000г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати е необходимо:

  • в периода от 1 ноември до 31 януари да не се внасят азотни торове и оборски тор
  • в периода от 1 ноември до 15 февруари да не се извършва торене с азотни торове на свободни площи и площи с трайни насаждения
  • да не се внасят азотни торове върху площи със снежна покривка надвишаваща 5-6 см.

РСРЗ Плевен уведомява, че започна абонамента за „Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури" за 2009г.

На основание чл.26 ал. 2 от Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, периодично РСРЗ-Плевен и отдел Ловеч провеждат курсове за обучение на земеделски производители за работа с ПРЗ от втора категория на употреба.

Заявленията за участие се подават в РСРЗ-Плевен  и  отдел Ловеч според местоживеенето на земеделските производители. Заплащането на таксата от 60лв. за обучението се извършва по банков път на сметка:

BG44UNCR96603169017727   Уни Кредит Булбанк АД

 

ЗА КОНТАКТИ:

РСРЗ Плевен

5800 гр.Плевен, ул.„В.Левски"№1 ет.13
тел: 064/800 717

Отдел Ловеч

ул.„Т.Каблешков"№1 ет.3 офис 303
тел: 068/604 276