Постановление № 333 от 20 декември 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита

12/01/2009

В брой 2 на Държавен вестник от 9 януари 2009 г. е обнародвано Постановление № 333 от 20 декември 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита, приета с постановление № 322 на Министерския съвет от 2006 г.

Генералният директор на Национална служба за растителна защита д-р Венцислав Тодоров, чрез Министерството на земеделието и храните, направи предложение в оперативната работна програма на Министерски съвет да бъде включен за разглеждане проект на Постановление за изменение на Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (ПМС №322 от 2006 г.). Правителството одобри промените в Наредбата на заседание на Министерски съвет, проведено на 18 декември 2008 година.

С промяната на някои текстове от наредбата се премахват съществуващи до сега рестриктивни ограничения по отношение на обектите за търговия с продукти за растителна защита, при спазване на санитарно-хигиенните и архитектурно-строителните изисквания за обекта, които не бяха обвързани с изисквания на Общностното законодателство. Промените осигуряват прилагането на добрите практики при търговията с продуктите за растителна защита и тяхното съхранение, подобряват уреждането на обществените отношения в тази област, както и защитата на правата и интересите на потребителите.

Прецизираните текстове целят наредбата да кореспондира с действащите нормативни актове, касаещи продуктите за растителна защита и обектите, в които те се предлагат за продажба, както и да повишат нейната целесъобразност.

 

Изтегли Постановлението

Изтегли Наредбата