Фитосанитарно състояние на земеделските култури в регион Русе към 06.01.2009 г

10/01/2009

В регион Русе земеделските култури са в добро здравно състояние. По-голяма част от есенниците са във фф " масово братене" , което е предпоставка за успешното им презимуване . Вследствие на отрицателните температури, посевите  встъпиха в покой .

Обикновена полевка:

Популационната плътност на полевката в есенниците , маслодайната рапица и   люцерните продължава да е висока. 

Препоръчваме на всички земеделски стопани да  обследват редовно посевите си и при плътност над 2 акт. кол. / дка  и положителни температури да провеждат борба с готови примамки,  поставени задължително в ходовете на неприятеля.

Съгласно Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати  от земеделски източници  е необходимо:

- да не се внасят азотни торове и оборски тор в периода    01  ноември до  31 януари.

- при създаване на нови овощни насаждения не се допуска внасяне на оборски тор в периода   15  ноември  до 15 февруари.

- да не се тори на свободни площи и площи с трайни насаждения в периода 01 ноември  до 15 февруари.

- на равнинни терени да не се тори с азотни торове на напълно замръзнала почва , както и на почви изцяло или отчасти покрити със снежна покривка с дебелина по-голяма от 5-6 см.

В РСРЗ Русе на адрес :  ул ." Иван Ведър " № 12  / до гара Разпределителна  /  започна  абонирането за " Бюлетин за поява ,  разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури ".

 

Специалистите от РСРЗ Русе честитят на всички  свои колеги  Празника на растителнозащитника / 16.01. / като им пожелават много здраве и успешна година.