До земеделските стопани от Шуменска област!

29/12/2008

РСРЗ гр.Варна, отдел гр.Шумен уведомява всички земеделски производители от Шуменска област, че след 15.01.2009 г. в гр.Шумен ще бъде проведено обучение за професионална подготовка за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория, съгласно чл.26 от Наредба №104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита /обн.ДВ бр.81 от 06.10.2006 г./.

За участие в обучението се подава молба по образец, към която се прилагат следните документи:

  1. Две снимки - 2/3 см.;
  2. Копие от документ за завършено образование;
  3. Документ за внесена такса от 60,00 лв. на следната банкова сметка: BG44UNCR96603169017727; банка: Уникредит Булбанк; за ИЗР гр.Костинброд.

Продължава приемането на молби на следния адрес: гр.Шумен, ул."Цар Освободител" №99, ет.5, тел: 054/832120; 054/832119; 054/832678.

Земеделските производители, които са подали молби за участие ще бъдат уведомени своевременно за датата, мястото и часа на провеждане на обучението.