Фитосанитарно състояние на земеделските култури през месец декември-2008г – област Велико Търново

30/12/2008

Към м.декември, засетите площи с есенници са 711 х.дка, в т.ч. 569 х.дка с пшеница и 142 х.дка ечемик. По-голямата част от посевите с пшеница и ечемик са във фенофаза "братене", като най-рано засетите са с 4-5 "братя" по-гъсти от необходимото за този период. Това може да е предпоставка при "повторките" да се създаде опасност от нападение от брашнеста мана, която през ноември е установена във всички АЕР.

Топлото време през м. декември създаде благоприятни условия за развитието на Обикновената полевка. Установено е бавно повишаване на числеността и разселване на нови площи.

В АЕР - Павликени и АЕР - Свищов са установени посеви с "единични повреди" до "формиране на хармани" от Житен бегач, което наложи третиране.

С рапица са засети 68 х.дка, към м.декември във фенофаза 5-6 същински лист. Установени са повреди от Рапична стъблена бълха - ларви в основата на листните дръжки на долните листа. Разпространението на Обикновената полевка проявява същите тенденции, както при есенниците - повишаване на числеността.