История на отдел ИПМС

Отдел “Интеграционна политика и международно сътрудничество” е създаден през 2002 г. във връзка с изпълняване на предприсъединителните ангажименти на Р.България в областта на растителната защита

Основна цел - изпълнение на националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС в областта на растителната защита; координация на дейността по изпълнение на поетите задължения от НСРЗ, представляваща страната в международни конвенции и организации

Отделът работи в две направления:

  • Интеграционна политика
Докладва изпълнението на ангажиментите по глава 7 “Земеделие” и по глава 1 “Свободно движение на стоки”;

Участва в анализирането на европейската политика в областта на растителната защита с цел интегрирането й в дейността на НСРЗ

Участва активно в подготовката и в процеса на изпълнение на националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС в областта на растителната защита

Участва в работата на вътрешноведомствените и междуведомствените групи по хармонизиране на българското законодателство с това на ЕС

Разработва съвместно с отделите на дирекция “Растителна защита” проекти по програма ФАР на ЕС за хармонизиране и изпълнение на постиженията на европейското законодателство.

Разработване на програми и планове за обучение на специализираната администрация;

Координира дейностите по различните проекти по ФАР /оборудване, обучение/

Организира и координира провеждането на мисии в Р България на Дирекция по храните и ветеринарните въпроси към ЕК. Последно проведена мисия:

- DG SANCO 7597/2005 – за проверка на подготовката за присъединяване на Р. България в областта на растителната защита – 14-18.03.05
- DG SANCO 7650/2005 – за оценка на напредъка във връзка с потвърждаването на свободата от пръстеновидно гниене /Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus/ – 14-18.03.05

  • Международно сътрудничество
I. Международни конвенции

Със Закон приет от 39-то НС се ратифицира ревизирания текст на Международна конвенция за растителна защита /МКРЗ, Рим, 1951 г./ – Новият текст влиза в сила за България от 2 октомври 2005 г.

Ротердамска конвенция /процедура за ПОС-предварително обосновано съгласие, отнасяща се до межд. търговия с опасни химически вещества и пестициди/

Международна конвенция за забрана на биологическите оръжия /КБО/

II. Членство в международни организации

Световна търговска организация /СТО/ - Договор за Санитарните и Фитосанитарните мерки – Р България е неин член от 1997 г.

Организация по Прехрана и Земеделие при ООН /ФАО/
- Комисия по Кодекс Алиментариус;

Европейска организация за растителна защита /ЕОРЗ/ - Р България членува в организацията от 1959 г.

Международна организация по биологична борба /МОББ/
- Източнопалеарктична секция на МОББ, Москва /Р България е член на ИПС от 1975 г./

Международна асоциация на торопроизводителите /IFA/ - Р.България има статут на асоцииран член;

Европейски форум по регистрация на пестицидите

III. Двустранно сътрудничество

- Франция
- Чехия
- Македония

IV. Междуправителствени смесени комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество /СКИНТС/

V. Организиране и провеждане на международни семинари, конференциии, съвещания на Работни групи на ЕОРЗ и др.

·  назад