УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ДВАТА СЕМИНАРА: СЕМИНАР НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА ТОППС

Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ) и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) успешно продължават работата по съвместния проект за обучение на операторите да предотвратяват замърсявания на води с продукти за растителна защита от точкови източници - "TOPPS България" (TOPPS: Training the Operators to prevent Pollution from Point Sources), финансиран от европейската асoциация за растителна защита ECPA.

DVD видео материали:

Бяха преработени и адаптирани за българските условия европейските материали, предоставени от партньорите по проекта от европейска страна – Европейската асоциация за растителна защита ECPA. След разработката им от специалистите на НСРЗ, материалите бяха представени за обсъждане и съгласуване на семинара на заинтересованите лица, проведен от АРИБ и НСРЗ на 14 септември в хотел „Дедеман - Принцес” в София.

Информационна и обучителна презентация

В семинара взеха участие експерти от различни организации и ведомства, имащи пряко отношение към предлагането, използването и употребата на продукти за растителна защита, предлагането, поддържането и сертифицирането на земеделска техника, предназначена за работа с продукти за растителна защита, организации, имащи отношение с опазването на околната среда и водите, здравето на хората, както и различни медии, специализирани в селскостопанския бранш.

Семинарът протече много конструктивно – бяха представени най-добрите практики НДП на Европейските страни, адаптирани от специалистите на НСРЗ, бяха дискутирани от заинтересованите страни и бяха съгласувани за прилагане като обучителен и справочен материал за консултанти, обучители и земеделски стопани.

На 13 и 14 октомври беше проведен и втория работен семинар ”Обучение на обучителите” – в хотел „Дедеман –Принцес” в София и демонстрационно стопанство в с. Кубратово. На обучението присъстваха експертите от всички РСРЗ, представителите на фирмите, членуващи в АРИБ, представители на ECPA. Лектори бяха г-н Манфред Ротеле - теоретична част и Г-н Ескил Нилсон – правилна работа с пръскачки и ПРЗ. Обучените представители получиха сертификат за завършен курс на обучение на тема: „ Най-добри практики за опазване водите от замърсяване, причинено от точкови източници, при употреба на продукти за растителна защита”. По време на втория ден на семинара, домакин на практическите демонстрации в стопанството в село Кубратово бе г-н Пламен Димитров, фирма „Сортови семена и растителна защита” ЕООД. Необходимото оборудване за обучението беше осигурено от фирма ”Синджента България” и от чуждестранните лектори.

Предстои третия етап от съвместния проект TOPPS, а именно вече обучените обучители да обучат в регионалните служби консултанти, разпространители и търговци на ПРЗ, едри фермери, учители в специализирани училища, служители от регионални центрове за земеделска техника, служители от общински служби „съвети в земеделието” и областни дирекции ”земеделие и гори”, колеги инспектори от РСРЗ и всички други заинтересовани лица на НДП по TOPPS. Предвижда се обученията да се проведат до края на декември, по предварителен график, като минимумът обучени специалисти е планиран за 225 бр.

Предстои също така да се проведат срещи за представяне и дискутиране на най-добрите мениджърски практики, както и прожектиране на обучителни видеоматериали, с цел широко популяризиране на най-добрите европейски практики в тази област. Минималният брой посетители на тези срещи се предвижда да е над 450 човека, разпределени пропорционално в 28-те териториални отдела на регионалните служби. Времетраенето на срещите е минимум едночасово, като могат да се използват срещи на земеделските производители по други поводи, за да се постигне по-голяма информираност по най-добрите практики, като срокът за провеждане е от средата на октомври до края на февруари.

Срещите и обученията ще бъдат подсигурени и с печатни информационни материали – за обученията – брошура, тип ръководство, а за срещите – информационна листовка. Присъстващите биха могли по желание да си запишат на електронен носител информацията, изнасяна на обученията и срещите от обучителите. Цялостната информация ще бъде налична и на интернет страницата на НСРЗ и АРИБ.

·  назад