Отдел „Растителна защита, прогноза, торове и БИ”

Отдел „Растителна защита, прогноза и торове”

Основни направления

  • Диагностика, прогноза и сигнализация на болести, неприятели и плевели - издаване на Бюлетин.
  • Контрол по прилагането, търговията и съхранението на ПРЗ и торове
  • Контрол по упатребата ня ПРЗ и торове

Прогноза и сигнализация на икономически важни вредители в района

На територията на Пловдивска област функционират 2 прогнозни пункта - Пловдив, Карлово. Действат 4 автоматични метеорологични станции, които технически обезпечават работата на отдела. Разпределението на прогнозните пунктове е съобразено с делението по Агроекологични райони. Постоянно наблюдавани прогнозни обекти за региона са 34 болести и 50 неприятеля.

Дейността по издаването на информационен бюлетин се осъществява чрез:

1. системни наблюдения за появата, разпространението, плътността и степента на нападение по земеделските култури и растителната продукция на икономически важните вредители и на естествените им регулатори (ентомофаги, акарифаги, причинители на болести и др.);

2. определяне на видовата принадлежност на неприятелите, болестите и плевелите с цел съставяне на прогнози и борба;

3. проследяване фенологичното развитие на земеделските култури и техните вредители с цел установяване на подходящите срокове за борба;

4. сигнализиране на сроковете за извършване обследване на земеделските култури, за установяване появата и плътността на вредителите и определяне моментите, методите и средствата за борба с тях.

Издават се средно за вегетация от 18 до 20 броя прогнозни бюлетина.

Контрол на пазара на ПРЗ и торове

На територията на областта са регистрирани 144 фирми, с предмет на дейност търговия с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ и търговия в селскостопански аптеки /5 цеха за преопаковане на ПРЗ, 12 склада за съхранение на ПРЗ, с 27 наематели и 146 селскостопански аптеки/. Одел РЗ приема и разглежда документи на фирми, кандидатстващи за разрешителни за: търговия с ПРЗ; преопаковане на ПРЗ; търговия в селскостопански аптеки и издава становище, след оглед на обектите. Поддържа и актуализира картотека на фирмите, изпълняващи горепосочините дейности.

Контрол на употребата на ПРЗ и торове

На територията на Пловдивска област са регистрирани общо 7597 производители на земеделска продукция. Контролира се дейността на земеделските производители при: провеждане на третиране с ПРЗ с наземна и авиационна техника; фумигация; обеззаразяване на семена.

Служители:

Началник отдел: 1
Главен инспектор РЗ: 4
Старши инспектор РЗ: 1
Младши специалист: 1

Адрес:

гр. Пловдив 4000, п.к. 987, ул. "Брезовско шосе" № 176-в
Телефон: 032/95 94 00, 032/96 08 74
E-mail: rsrz2@abv.bg, elena_visheva@abv.bg, prognoza_plovdiv@abv.bg

Отдел „Биологично изпитване на ПРЗ”

Oсновна цел:

  • Извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита за ефикасност, съгласно принципите на Добрата експериментална и Лабораторна практика
  • Осигуряване високо качество на опитите от изследванията на ПРЗ, за включването им в Биологично досие.

Дейност:

Биологичното изпитване на всеки продукт за РЗ се осъществява чрез полски опити, залагани съгласно стандартните оперативни процедури /СОП/ за работа отразени в Наръчник по качеството, утвърден от НСРЗ - София.

Отделът разполага с много добра база за тестване на ПРЗ, оборудвана с техника и апаратура на европейско ниво. Екипът от специалисти е добре обучен и сертифициран от експерти на Европейския съюз.

Контакти:

База за биологично изпитване на ПРЗ- гр. Садово
телефон/факс 03118-2430; e-mail: rsrz_sd@abv.bg

Структура:

Началник отдел: Вили Христова Йовкова - магистър
Старши инспектор: Стойка Йовчева Бенчева - магистър
Младши специалист: Петър Атанасов Тошев - бакалавър
Изпълнител: Петър Йорданов Паничерски - средно техническо

·  назад