Обучение по двустранното сътрудничество между Министерство на земеделието и риболова на Република Франция и Национална служба за растителна защита

Цел: Обмяната на опит между оценители на ефикасност и инспектори по биологично изпитване от НСРЗ и националния експерт от Министерство на земеделието и риболова на Република Франция - г-н Жан Клод Мале по следните въпроси:

  1. Оценка на ефикасност на биологично досие. Бяха обсъждани моменти свързани с оценката на биологично досие на продуктите за растителна защита във връзка с тяхната: ефикасност, ефективност, фитотоксичност, влияние върху количество и качество на добива, влияние върху трансформационните процеси, резистентност, ефекти върху посевен и посадъчен материал, ефекти върху съседни и последващи култури, ефекти върху биологични видове които не са обект на борба.

  2. Екстраполиране на данни за ефикасност при минимални употреби.

  3. Разпределение на работата за взаимно признаване на данни между Р България и Р Франция.

Актуализиране на изискванията и сертифициране на бази за биологично изпитване по Добрата експериментална практика.

 


 

·  назад