Харта на клиента: Приложение 2

УСЛУГА №1

Одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване за ефикасност на продукти за растителна защита /ПРЗ/. Издаване на сертификат на одобрените физически и юридически лица.

УСЛУГА №2

Биологично изпитване на продукти за растителна защита /ПРЗ/ съгласно Наредба № 111/12.10.2006 г.

УСЛУГА №3

Издаване на удостоверение за разрешаване на продукти за растителна защита /ПРЗ/ за предлагане на пазара и употребата.

УСЛУГА №4

Издаване на удостоверение за подновяване разрешаването на продукти за растителна защита /ПРЗ/

УСЛУГА №5

Издаване на удостоверение за удължаване на разрешаването на продукти за растителна защита /ПРЗ/

УСЛУГА 6

Регистрация на вносители на растения, растителни продукти и други обекти, подлежащи на фитосанитарен контрол съгласно Приложение 5 на Наредба №1 за ФСК.

УСЛУГА 7

Издаване на фитосанитарни сертификати за износ и реекспорт. съгласно изискванията съгласно приложения 9А и 9Б на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.

УСЛУГА 8

Регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол на производители на растения, растителни и други продукти, всяко лице, което събира или разделя партиди с растения, растителни и други продукти, както и магазини, центрове за експедиция и тържища, разположени в определена производствена зона, съгласно изискванията посочени в приложение № 5, на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.

УСЛУГА 9

Издаване на фитосанитарни растителни паспорти за движении на стоки от растителен произход на територията на ЕС съгласно изискванията на приложения 5А на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.

УСЛУГА 10

Обследване на земеделски култури и предоставяне на растителнозащитни консултации на място при производител.

УСЛУГА 11

Издаване на разрешение за търговия с продукти за растителна защита.

УСЛУГА 12

Издаване на разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита.

УСЛУГА 13

Издаване на разрешение за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители.

УСЛУГА 14

Биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

УСЛУГА 15

Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието.

УСЛУГА 16

Издаване на бюлетин за поява, развитие, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури.

·  назад