Харта на клиента

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

СОФИЯ, 2008 г.

 


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Националната служба за растителна защита / НСРЗ/ към МЗХ е администрация за осъществяване на държав-ната политика в областта на растителната защита и фитосанитарният контрол Дейността на службата се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, сме разработили Харта на клиента и стандарти за административно обслужване, с която сме си поставили следните цели:

1. Да подобрим достъпа до услугите предоставяни от нас, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на НСРЗ в гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет.5, или в най- близкото и удобно за Вас териториално звено на съответния адрес /Приложение №1/;
 • можете да използвате и телефона на НСРЗ: 9173 702 или телефонните номера на съответните териториални звена /Приложение №1/;
 • За реализирането на тази цел, за всяка административна услуга, която извършваме, Ви предлагаме конкретен и пълен стандарт с приложени към него образци. В този стандарт сме посочили нормативната уредба на административната услуга, информирали сме Ви към кое административно звено следва да се обърнете, какви документи трябва да представите и какъв е нормативно установения срок, след изтичането на който ще получите исканата от Вас услуга. Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по предоставената от Вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга.

2. Постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват.

За по-голяма част от административните услуги е създадена възможност заявленията и изискващите се документи да се подават и получават от териториалните звена на НСРЗ в цялата страна.

Предоставяме Ви списъкът с адресите на териториалните звена на НСРЗ - /Приложение №1/.
Информация за административните услуги, които извършва НСРЗ и териториалните звена, може да получите от /Приложение 2/.

В Национална служба за растителна защита е създадено гише „Админисративно и деловодно обслужване", на което служител на НСРЗ ще Ви предостави ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за всички предоставяни административни услуги, за движението на подадените от Вас заявления, за различните комуникационни средства и начини, които може да използвате за достъп до администрацията или ще Ви насочи към съответните експерти.

Работно време: всеки ден от 9.00 до 17.30 часа, без прекъсване.

За постигане на прозрачност и отзивчивост, ние Ви осигуряваме възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване.

3. Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари като:

 • се обадите на тел. 9173 702 или изпратите Вашето писмо на факс 952 09 07;
 • изпратите Вашето писмо на адрес гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет.5, дирекция „Административно правна, човешки ресурси и информационно обслужване"
 • дойдете лично в сградата на националната служба за растителна защита или съответните териториални звена;
 • изпратите Вашето писмо на e-mail: gen.director@nsrz.government.bg
 • изразите писмено Вашето мнение или коментар за организацията на административното обслужване в НСРЗ и предложенията Ви за подобряването му и го пуснете в специално поставената Кутия за мнения и коментари.
 • попълните Анкетната карта за проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, която Ви предоставяме в НСРЗ - Приложение №3.


Национална служба за растителна защита приема електронни документи, подписани с валиден универсален електронен подпис, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги в Република България, според Закона за електронния документ и електронния подпис, обн.ДВ бр.34 от 2001 година.
Важно е да знаете, че ние можем да приемем и обработим САМО изпратен от Вас елект-ронен документ във формат MS Word XP.

Електронни документи, подписани с валиден универсален електронен подпис, може да изпращате на Еmail адрес: gen.director@nsrz.government.bg;


Вашите документи, записани на физически носител (дискета, CD), може да предоставите за регистрация и на деловодителите на НСРЗ на адрес гр. София, бул. "Христо Бо-тев" № 17 - стая 501 .

За да намалим личните Ви разходи, при поискване от Ваша страна, издаваме документи в електронен вид ( формат PDF ).


В Национална служба за растителна защита е създадена възможност свободно и по удобен за Вас начин да подавате Вашите сигнали и предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на администрацията и за решаване на други въпроси, които са от компетентността на Нацционална служба за растителна защита .

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години. За анонимни предложения и сигнали се считат тези, които не съдържат достатъчно данни за обратна връзка с подателя - име и адрес за обратна кореспонденция. Регистрират се само предложения и сигнали, подадени на:

- тел. 9173 702 или на факс 9520987;
- адреса на НСРЗ - гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17; ет.5.
- на e-mail: gen.director@nsrz.government.bg

На запитвания от общ характер, които не изискват експертен отговор, ще получите отговор в срок до 7 дни. За предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите компетенции и правомощия, ще Ви насочим към съответната администрация, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му.

Когато е необходимо по продължително проучване, срокът на вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) - при предложение и до 1 месец - при сигнал, за което писмено ще Ви уведомим.

Вашия сигнал за незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция дейст-вия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите на адреса на генералния директор на НСРЗ . Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 2 (два) месеца от получаването на сигнала. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очак-вате пълен отговор от нас.

С Нацционална служба за растителна защита можете да се свържете за сигнали за корупция:

- на безплатен зелен телефон: 0800 11 138
-
на e-mail: автоматично от сайта на НСРЗ
- чрез пощенска кутия за сигнали за корупция, намираща се в сградата на НСРЗ. бул."Христо Ботев" №17, ет.5. (фоаие).

На Вашите предложения и сигнали ще отговорим по избрания от Вас начин по поща, на посочен от Вас e-mail или факс.

Няма да получите отговор на въпроси, сигнали, предложения, които съдържат нецензурни изрази и обидни изказвания по отношение на българската администрация и институции.

Нормативната уредба, на която се позоваваме, при административното обслужване и работата с предложения и сигнали на граждани е:

- АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС;
- НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

Основните нормативни актове, свързани с дейността на НСРЗ са:

1. Закон за защита на растенията (изм. ДВ. бр. 96 от 28 ноември 2006 г.);

2. Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита (обн. ДВ. бр. 81 от 6 октомври 2006 г.) - отменя се Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с постановление № 213 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ., бр. 93 от 2002 г. изм., бр. 114 от 2003 г. и бр. 116 от 2004 г.);

С тази наредба се въвежда:

 • Директива на съвета от 15 юли 1991 г. относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита (91/414 ЕИО);
 • Директива на съвета от 79/117 от 21 декември 1978 г. забраняваща предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита съдържащи определени активни вещества.

3. Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита (изм.. ДВ. бр. 17 от 24 февруари 2006 г.).

С тази наредба се въвежда:

 • Директива на съвета от 15 юли 1991 г. относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита (91/414 ЕИО);
 • Регламент (EО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали, изменящ Директива 1999/45/EО и отменящ Регламент (EEО) 793/93 на Съвета и Регламент (EО) 1488/94 на Комисията, а също и Директива на Съвета 76/769/EEО и Директиви на Комисията 91/155/EEО, 93/67/EEО, 93/105/EО и 2000/21/EО 32006R1907.
 • Директива 2006/121/EО, изменяща Директива на Съвета 67/548/EИО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали
 • Директива 67/548/EEC от 27 юни 1967 относно сближаването на законите и регулациите и административните разпоредби, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни химични вещества 31967L0548

4. Наредба № 111 от 12 октомври 2006 г. за изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица (обн. ДВ. Бр. 86 от 24 октомври 2006 г.) - отменя наредба № 37 от 2002 г. За биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и одобряване на физически и юридически лица и неговото извършване (ДВ. Бр. 95 от 2002 г.).

С тази наредба се въвежда:

 • Директива на комисията 93/71 ЕИО от 27 юли 1993 г. Изменяща Директива на съвета 91/414 на ЕИО относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита

5. Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. (Обн. ДВ. бр.81 от 2006г.)

Въвежда изисквания от Директива 91/414/ЕИО относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита.

6. Наредба № 112 от 13 октомври 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители. (Обн. ДВ. бр.87 от 2006г.)

7. Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита. (Обн. ДВ. бр.101 от 2006г.)

8. Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки. (Обн. ДВ. бр.37 от 1995г., изм. ДВ. бр.54 от 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 2002г.)

9. Наредба № 54 от 28 ноември 2002 г. за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите по земеделските култури. (Обн. ДВ. бр.114 от 2002г.)

10. Наредба № 31 от 29 декември 2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните. (Обн. ДВ. бр.14 от 2004г.)

11. Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и Съвета, относно торовете.

12. Наредба № 1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол. ( Обн.Д.В. бр.82 от1998 г.)

С тази наредба се въвеждат:

 • Директива на Комисията 94/3/ЕО от 21 януари 1994 г., въвеждаща процедура за нотификация на залавяне на пратка или вредител от трети страни, представляващ неизбежна фитосанитарна опасност.
 • Директива на Комисията 93/51/ЕЕО от 24.VI.1993 г., установяваща правилата за транспортиране на някои растения, растителни продукти или други стоки през защитена зона и за транспортирането на растения, растителни продукти или други стоки, произхождащи от и транспортирани вътре в защитената зона.
 • Директива на Комисията 98/22/ЕО от 15 април 1998 г., определяща минималните условия за провеждане на проверки за растително здраве в Общността, на инспекционните постове, различни от тези по местоназначение - на растения, растителни продукти и други обекти, идващи от трети страни.
 • Директива на Комисията 92/105/ЕЕС от 3 декември 1992 г., въвеждаща степен на стандартизация за растителни паспорти, използвани за движение на определени растения, растителни продукти или други обекти в Общността, и въвеждаща детайлните процедури, свързани с издаването на такива растителни паспорти, и условията и детайлните процедури за тяхната смяна.
 • Директива на комисията 92/70/ЕЕС от 30.VII.1992 г., утвърждаваща подробните правила за надзор, който да се извършва с цел признаването на защитени зони в Общността.
 • Директива на Комисията 92/90/EEC от 3 ноември 1992 г., въвеждаща задължения, на които са обект производители и вносители на растения, растителни продукти и други стоки, и въвеждаща детайлите по тяхната регистрация.
 • Директива на Съвета 2000/29/ЕС от 8 май 2000 г. за защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.

13. Наредба № 68 от 16 май 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на европейската общност
Издадена от Министерство на земеделието и горите В сила от 01.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г.

 • Наредбата въвежда Директива на Комисията 2004/103/ЕС от 7 октомври 2004 г. относно проверки за идентичност и за растително здраве на растения, растителни продукти или други обекти, включени в част Б от приложение V на Директива на Съвета 2000/29/ЕС, които могат да се извършват на място, различно от мястото на въвеждане в общността, или на място в непосредствена близост и определяща условията, свързани с тези проверки.

14. Наредба № 11 от 11 април 2001 г. за борба с бактериалното гниене по картофите, причинявано от бактерията Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et Al. (Загл. изм. ДВ, бр. 71 от 2006 г.) - въвежда Директива на Съвета 98/57/ЕС от 20 юли 1998 г. за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Издадена от Министерството на земеделието и аграрната реформа
Обн. ДВ. бр.40 от 20 Април 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

15. Наредба № 38 за борба срещу листозавивачките по карамфила - въвежда Директива № /74/647/EEC.

Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г.

16. Наредба № 20 за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата от Synchytrium endobioticum (Schilb.) - въвежда Директива № /69/464/ЕЕС/

Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

17. Наредба № 39 за борба срещу картофените цистообразуващи нематоди - въвежда Директива № /69/465/ЕЕС/. Обн. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г. изм. ДВ. бр.62 от 1 август 2006 г.

18. Наредба № 19 за борба срещу пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. - въвежда Директива № /93/85/ЕС/

Обн. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г.

19. Наредба № 1 за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научно-изследователски цели и селекции - въвежда Директива № /95/44/ЕЕС/

Обн. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

20. Наредба № 11 за борба срещу бактериалното кафявото гниене по картофите, причинявано от бакт. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. С тази наредба се въвежда Директива на Съвета 98/57/ЕС от 20 юли 1998 г. за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Обн. ДВ. бр.40 от 20 Април 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

21. Наредба № 56 от 9 май 2006 г. Определяща образците на официалните фитосанитарни сертификати и на фитосанитарните сертификати за реекспорт, съпровождащи растения, растителни и други продукти от трети страни
Издадена от Mинистерство на земеделието и горите В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г.

22. Наредба № 82 от 22 юни 2006 г. за защитените зони в европейската общност, изложени на особен фитосанитарен риск
Издадена от Министерството на земеделието и горите в сила от 01.01.2007 г.

23. Международна конвенция по растителна защита. Обн. ДВ. Бр. 32 от 12 април 2005 г.

 

 

 

·  назад