Обща информация за потребителите на административни услуги

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ОБЩА И Н Ф О Р М А Ц И Я

за потребителите на административни услуги относно реда за предоставяне на административни услуги, за подаване на мнения, сигнали и предложения

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Национална служба за растителна защита,

 • гр. София, бул. "Христо Ботев" №17, ет.5.

2. ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

- телефон: 9173 702;
- факс: 952 02 87;
- e-mail: gen.director@nsrz.government.bg
- интернет адрес: www.nsrz.government.bg

3. БУЛСТАТ: 000698562

4. РАБОТНО ВРЕМЕ:

- на администрацията:

 • преди обяд от 9.00 ч. до 12.00 ч.
 • от 12.00 до 12.30 ч. обедна почивка
 • следобяд от 12.30 до 17.30 ч.

- на звеното за административно обслужване:

 • от 9,00 до 17,30 часа, без прекъсване

5. СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

СПИСЪК НА УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

I. УПРАЖНЯВАНЕ НА НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИ ПРАВА И ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

 1. Одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване за ефикасност на продукти за растителна защита /ПРЗ/. Издаване на сертификат на одобрените физически и юридически лица.
 2. Биологично изпитване на продукти за растителна защита /ПРЗ/ съгласно Наредба № 111/12.10.2006 г.
 3. Издаване на удостоверение за разрешаване на продукти за растителна защита /ПРЗ/ за предлагане на пазара и употребата.
 4. Издаване на удостоверение за подновяване разрешаването на продукти за растителна защита /ПРЗ/
 5. Издаване на удостоверение за удължаване на разрешаването на продукти за растителна защита /ПРЗ/.
 6. Регистрация на вносители на растения, растителни продукти и други обекти, подлежащи на фитосанитарен контрол съгласно Приложение 5 на Наредба №1 за ФСК.
 7. Издаване на фитосанитарни сертификати за износ и реекспорт. съгласно изискванията съгласно приложения 9А и 9Б на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.
 8. Регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол на производители на растения, растителни и други продукти, всяко лице, което събира или разделя партиди с растения, растителни и други продукти, както и магазини, центрове за експедиция и тържища, разположени в определена производствена зона, съгласно изискванията посочени в приложение № 5, на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.
 9. Издаване на фитосанитарни растителни паспорти за движении на стоки от растителен произход на територията на ЕС съгласно изискванията на приложения 5А на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.
 10. Обследване на земеделски култури и предоставяне на растителнозащитни консултации на място при производител.
 11. Издаване на разрешение за търговия с продукти за растителна защита.
 12. Издаване на разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита.
 13. Издаване на разрешение за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители.
 14. Биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.
 15. Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието.
 16. Издаване на бюлетин за поява, развитие, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури.

 

ОПИСАНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И ОБРАЗЦИТЕ КЪМ ТЯХ СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ХАРТАТА НА КЛИЕНТА - Приложение 2


6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА НСРЗ:

Предоставя се в Хартата на клиента, Приложение №1


7.ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ В НСРЗ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА:

В НСРЗ:

 • Одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване за ефикасност на продукти за растителна защита /ПРЗ/. Издаване на сертификат на одобрените физически и юридически лица.
 • Биологично изпитване на продукти за растителна защита /ПРЗ/ съгласно Наредба № 111/12.10.2006 г.
 • Издаване на удостоверение за разрешаване на продукти за растителна защита /ПРЗ/ за предлагане на пазара и употребата.
 • Издаване на удостоверение за подновяване разрешаването на продукти за растителна защита /ПРЗ/
 • Издаване на удостоверение за удължаване на разрешаването на продукти за растителна защита /ПРЗ/.
 • Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието.
 • Биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

В НСРЗ и подделенията :

 • Издаване на разрешение за търговия с продукти за растителна защита.
 • Издаване на разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита.
 • Издаване на разрешение за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители.

В регионалните поделения / РСРЗ /:

 • Регистрация на вносители на растения, растителни продукти и други обекти, подлежащи на фитосанитарен контрол съгласно Приложение 5 на Наредба №1 за ФСК.
 • Издаване на фитосанитарни сертификати за износ и реекспорт. съгласно изискванията съгласно приложения 9А и 9Б на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.
 • Регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол на производители на растения, растителни и други продукти, всяко лице, което събира или разделя партиди с растения, растителни и други продукти, както и магазини, центрове за експедиция и тържища, разположени в определена производствена зона, съгласно изискванията посочени в приложение № 5, на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.
 • Издаване на фитосанитарни растителни паспорти за движении на стоки от растителен произход на територията на ЕС съгласно изискванията на приложения 5А на Наредба №1 за фитосанитарен контрол.
 • Обследване на земеделски култури и предоставяне на растителнозащитни консултации на място при производител.
 • Издаване на бюлетин за поява, развитие, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури.

Подробна информация в Приложение 2 на Хартата на клиента.

8. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ:

- Административнопроцесуален кодекс;
- Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване


9. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

1. Закон за защита на растенията (изм. ДВ. бр. 96 от 28 ноември 2006 г.);

2. Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита (обн. ДВ. бр. 81 от 6 октомври 2006 г.) - отменя се Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с постановление № 213 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ., бр. 93 от 2002 г. изм., бр. 114 от 2003 г. и бр. 116 от 2004 г.);

С тази наредба се въвежда:

Директива на съвета от 15 юли 1991 г. относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита (91/414 ЕИО);

Директива на съвета от 79/117 от 21 декември 1978 г. забраняваща предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита съдържащи определени активни вещества.

3. Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита (изм.. ДВ. бр. 17 от 24 февруари 2006 г.).

С тази наредба се въвежда:

Директива на съвета от 15 юли 1991 г. относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита (91/414 ЕИО);

Регламент (EО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали, изменящ Директива 1999/45/EО и отменящ Регламент (EEО) 793/93 на Съвета и Регламент (EО) 1488/94 на Комисията, а също и Директива на Съвета 76/769/EEО и Директиви на Комисията 91/155/EEО, 93/67/EEО, 93/105/EО и 2000/21/EО 32006R1907.

Директива 2006/121/EО, изменяща Директива на Съвета 67/548/EИО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), установяващ Европейска Агенция по Химикали

Директива 67/548/EEC от 27 юни 1967 относно сближаването на законите и регулациите и административните разпоредби, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни химични вещества 31967L0548

4. Наредба № 111 от 12 октомври 2006 г. за изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица (обн. ДВ. Бр. 86 от 24 октомври 2006 г.) - отменя наредба № 37 от 2002 г. За биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и одобряване на физически и юридически лица и неговото извършване (ДВ. Бр. 95 от 2002 г.).

С тази наредба се въвежда:

Директива на комисията 93/71 ЕИО от 27 юли 1993 г. Изменяща Директива на съвета 91/414 на ЕИО относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита

5. Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. (Обн. ДВ. бр.81 от 2006г.)
Въвежда изисквания от Директива 91/414/ЕИО относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита.

6. Наредба № 112 от 13 октомври 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители. (Обн. ДВ. бр.87 от 2006г.)

7. Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита. (Обн. ДВ. бр.101 от 2006г.)

8. Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки. (Обн. ДВ. бр.37 от 1995г., изм. ДВ. бр.54 от 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 2002г.)

9. Наредба № 54 от 28 ноември 2002 г. за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите по земеделските култури. (Обн. ДВ. бр.114 от 2002г.)

10. Наредба № 31 от 29 декември 2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните. (Обн. ДВ. бр.14 от 2004г.)

11. Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и Съвета, относно торовете.

12. Наредба № 1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол. ( Обн.Д.В. бр.82 от1998 г.)

С тази наредба се въвеждат:

 • Директива на Комисията 94/3/ЕО от 21 януари 1994 г., въвеждаща процедура за нотификация на залавяне на пратка или вредител от трети страни, представляващ неизбежна фитосанитарна опасност.
 • Директива на Комисията 93/51/ЕЕО от 24.VI.1993 г., установяваща правилата за транспортиране на някои растения, растителни продукти или други стоки през защитена зона и за транспортирането на растения, растителни продукти или други стоки, произхождащи от и транспортирани вътре в защитената зона.
 • Директива на Комисията 98/22/ЕО от 15 април 1998 г., определяща минималните условия за провеждане на проверки за растително здраве в Общността, на инспекционните постове, различни от тези по местоназначение - на растения, растителни продукти и други обекти, идващи от трети страни.
 • Директива на Комисията 92/105/ЕЕС от 3 декември 1992 г., въвеждаща степен на стандартизация за растителни паспорти, използвани за движение на определени растения, растителни продукти или други обекти в Общността, и въвеждаща детайлните процедури, свързани с издаването на такива растителни паспорти, и условията и детайлните процедури за тяхната смяна.
 • Директива на комисията 92/70/ЕЕС от 30.VII.1992 г., утвърждаваща подробните правила за надзор, който да се извършва с цел признаването на защитени зони в Общността.
 • Директива на Комисията 92/90/EEC от 3 ноември 1992 г., въвеждаща задължения, на които са обект производители и вносители на растения, растителни продукти и други стоки, и въвеждаща детайлите по тяхната регистрация.
 • Директива на Съвета 2000/29/ЕС от 8 май 2000 г. за защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.

13. Наредба № 68 от 16 май 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на европейската общност
Издадена от Министерство на земеделието и горите В сила от 01.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г.

Наредбата въвежда Директива на Комисията 2004/103/ЕС от 7 октомври 2004 г. относно проверки за идентичност и за растително здраве на растения, растителни продукти или други обекти, включени в част Б от приложение V на Директива на Съвета 2000/29/ЕС, които могат да се извършват на място, различно от мястото на въвеждане в общността, или на място в непосредствена близост и определяща условията, свързани с тези проверки.

14. Наредба № 11 от 11 април 2001 г. за борба с бактериалното гниене по картофите, причинявано от бактерията Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et Al. (Загл. изм. ДВ, бр. 71 от 2006 г.) - въвежда Директива на Съвета 98/57/ЕС от 20 юли 1998 г. за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Издадена от Министерството на земеделието и аграрната реформа
Обн. ДВ. бр.40 от 20 Април 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

15. Наредба № 38 за борба срещу листозавивачките по карамфила - въвежда Директива № /74/647/EEC.

Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г.

16. Наредба № 20 за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата от Synchytrium endobioticum (Schilb.) - въвежда Директива № /69/464/ЕЕС/

Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

17. Наредба № 39 за борба срещу картофените цистообразуващи нематоди - въвежда Директива № /69/465/ЕЕС/. Обн. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г. изм. ДВ. бр.62 от 1 август 2006 г.

18. Наредба № 19 за борба срещу пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. - въвежда Директива № /93/85/ЕС/

Обн. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г.

19. Наредба № 1 за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научно-изследователски цели и селекции - въвежда Директива № /95/44/ЕЕС/

Обн. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

20. Наредба № 11 за борба срещу бактериалното кафявото гниене по картофите, причинявано от бакт. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. С тази наредба се въвежда Директива на Съвета 98/57/ЕС от 20 юли 1998 г. за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Обн. ДВ. бр.40 от 20 Април 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

21. Наредба № 56 от 9 май 2006 г. Определяща образците на официалните фитосанитарни сертификати и на фитосанитарните сертификати за реекспорт, съпровождащи растения, растителни и други продукти от трети страни
Издадена от Mинистерство на земеделието и горите В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г.

22. Наредба № 82 от 22 юни 2006 г. за защитените зони в европейската общност, изложени на особен фитосанитарен риск
Издадена от Министерството на земеделието и горите в сила от 01.01.2007 г.

23. Международна конвенция по растителна защита. Обн. ДВ. Бр. 32 от 12 април 2005 г.

·  назад