Дневници на земеделския производител

Съгласно чл.8, ал.3 и чл.24з, т.2 от Закона за защита на растенията и чл.30, ал.1 от Наредба №104 от 22 август 2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (обн. ДВ бр.81 от 06.10.2006 г.) всички земеделски производители, които произвеждат растения и растителни продукти, са длъжни да водят:

 
  1. Дневник на проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почва и биологично активни вещества за всяко поле или склад по образец, утвърден от Министъра на земеделието и храните
  2. Дневник за появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители
  3. Дневник за взетите проби от растения и растителни продукти и резултатите от анализите
 
 
 

Дневниците се заверяват от РСРЗ, на територията на която се намира полето или складът за съхранение на растениевъдна продукция.

Земеделските производители, които не водят дневници, носят наказателна отговорност по Закона за защита на растенията!

·  назад