Отдел “Растителна защита”

Основни дейности:

  1. Целогодишен контрол по употреба, търговия и съхранение на ПРЗ и торове.
  2. Подготовка и обработка на пакета документи за издаване на разрешения за търговия с ПРЗ.
  3. Дейност по диагностика, прогноза и сигнализация в растителната защита и издаване на бюлетини за развитие на културите и икономически важните вредители за региона на РСРЗ -София
  4. Изготвяне на становища по програмите за кандидатстване по различни проекти - на ДФ „Земеделие", на Разплащателна агенция, на РИОСВ и др.
  5. Обучение на земеделските производители относно прилагане на изискванията на „Добра растително защитна практика" по културите

·  назад