Отдел “Растителна защита и биологично изпитване”

Основна цел е да се гарантира безопасността на храните от растителен произход, правилната употреба на продуктите за растителна защита и ограничи употребата на ПРЗ носещи определен риск за здравето на хората, животните, биоразнообразието и околната среда.

Дейностите са насочени към осигуряване на устойчива употреба на пестицидите в земеделието.

І.  РСРЗ - Враца упражнява дейността по  контрол на предлагането на пазара на продукти за растителна защита и торове и употребата им от земеделския производител при първично производство на земеделски култури, спазвайки разпоредбите на законо-вите и подзаконови нормативни документи.

  1. Контрол върху предлагането на пазара на ПРЗ.
  2. Контрол на употребата на продукти за растителна защита.

І­­­І. Система за наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация

  1. Контрол на икономически важните вредители на територията на двете области - постоянните обекти за наблюдения и на др. появили се вредители.
  • Оценка, анализ и управление на риска от икономически важни вредители. Наблюдения, обследвания за плътност на  вредители и точна прогноза за поява, развитие и разпространение на икономически важните вредители;
  • Сигнализира сроковете, начините и средствата за борба с вредителите - чрез издаване на Бюлетин.
  • Въвежда принципите на ДРЗП /Добрите растителнозащитни практики/ и ДРЗП при основните групи култури - чрез обучения на земеделските производите за повишаване познанията им.
  • Въвежда принципите на интегрираното управление на вредителите;
  • Въвежда мониторинг на остатъчни количества от пестициди и микотоксини в растения и суровини от растителен произход;
  • Изготвя и издава Становища за кандидатстване по програма Сапард,  Еврофондове и за издавене на разрешителни на фирми за търговия на едро и дребно с ПРЗ, за преопаковане на ПРЗ и фумигация.

·  назад