Функции на ЦЛКР

  • Извършва фитосанитарна лабораторна експертиза и окончателна диагностика и идентификация на вредители;
  • Методически ръководи и контролира фитосанитарните прегледи и анализи, локализирането и ликвидацията на огнища от карантинни вредители;
  • Разработва и предлага фитосанитарни изисквания и условия за внос на материали от растителен произход и актуализация на списъци на вредители, растения, растителни продукти и други стоки, които подлежат на фитосанитарен контрол;
  • Проучва, изпитва и внедрява нови методи за диагностика и средства за борба с карантинните вредители;
  • Методически ръководи, обучава, контролира и отговаря за дейността на лабораториите на РСРЗ;
  • Методически ръководи и контролира дейността по лабораторните анализи на посевния и посадъчния материал за установяване здравното му състояние; извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;
  • Контролира дейността на одобрените по чл. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал лаборатории по отношение извършваните от тях лабораторни анализи за определяне здравното състояние на посевния и посадъчния материал;
  • Изготвя информационни материали за вредителите и провежда обучението на специалисти от системата на националната служба в областта на фитосанитарния контрол и здравните анализи на посевния и посадъчния материал.

·  назад