Агрохимия

В агрохимическия отдел на лабораторията се извършват анализи на почви, субстрати, подобрители на почви, поливни води и различни части от растението за съдържание на макро и микроелементи, като се изготвят и препоръка за торене. В този отдел се извършват и други видове анализи, свързани с физико - химичните свойства на почвата.

·  назад