Контрол на агрохимикали

В лабораторията се изпитват продукти за растителна защита, минерални и органични торове, местно производство и внос, за съотвествие с физико-химичните показатели, съгласно нормативните документи.

·  назад