За ЦЛХИК

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) е със статут на Дирекция в Национална служба за растителна защита (НСРЗ) към Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП).

Създадена е през 1966 година за информационно обслужване на оранжерийното производство в страната, а от 1986 година с Решение на МС е оторизирана да контролира растителната продукция за съдържание на вредни химически вещества и качеството на агрохимикалите, като запазва агрохимическия си отдел.

Лабораторията изпълнява контролни, координиращи и методически функции в системата на земеделието.

ЦЛХИК има изградена и функционираща Система за управление на качеството, като за всички свои дейности е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация" съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Заповед на МЗПСъс Заповед на Министъра на земеделието и продоволствието ЦЛХИК е определена за Национална референтна лаборатория по „Анализ на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци" и по „Еднокомпонентни методи за анализ на остатъчи от пестициди".

ЦЛХИК е разположена в модерен лабораторен комплекс. Оборудвана е с най-съвременна аналитична апаратура, в нея работят високо квалифицирани експерти, което й позволява да прилага европейските стандарти в своята дейност.

·  назад