Отдел “Растителна защита”

Извършва целогодишен контрол на пазара и употребата  на продукти за растителна защита, издава предписания и съставя актове за административни нарушение.

Провежда системни наблюдения, диагностика, прогноза и сигнализация за появата, разпространението, плътността и степента на нападение на вредителите по земеделските култури. Издава бюлетин за развитието и разпространението на вредителите по основните селскостопански култури.

Обработва документи за издаване на Разрешение на фирми за търговия с продукти за растителна защита и минерални торове. Издава становища по различни програми, свързани с кредитиране на селскостопанските производители.

Упражнява контрол при провеждане на борбата с икономически важните болести и неприятели и употребата на продуктите за растителна защита и торове.

Провежда обучения на земеделски производители за работа с ПРЗ  и за спазването на Добрите растителнозащитни практики при основните селскостопански култури.

·  назад