Структура и работа на РСРЗ Стара Загора

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

А. Основни функции

Регионална служба за растителна защита има за предмет на дейност следните основни функции:

 • определяне специфичните условия за борба с вредителите по селскостопанските култури;
 • наблюдение за появата и развитието на икономически важните вредители, прогнозиране и сигнализиране на оптималните срокове за борбата с тях и осъществяване на методическо ръководство в областта на растителната защита;
 • контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита;
 • проверка на аптеки и складове, проверка на земеделски производители за използуване на ПРЗ;
 • изпитване на биологична ефективност и за остатъчни количества, разрешаване употребата на продукти за растителна защита, контролиране вноса, съхранението и приложението на продуктите за растителна защита в страната;
 • ограничаване трансграничното преминаване на вредителите по земеделските култури и локализиране на вътрешнокарантинните вредители, поддържане на надеждна структура за фитосанитарен контрол;
 • даване на задължителни предписания на лицата, които отглеждат, произвеждат, съхраняват, транспортират и продават растения и растителни продукти;
 • изграждане, поддържане и развитие на система за наблюдения, диагностика, прогноза и сигнализация;
 • контрол на продуктите за растителна защита, режима на изпитване, разрешаване, внос, производство, търговия и употреба, с цел защита живота и здравето на хората и животните и опазване на околната среда;
 • контрол върху здравното състояние на посевния и посадъчния материал;
 • контрол на фитосанитарното състояние на растенията и растителните продукти, предназначени за вътрешния пазар и за износ;
 • контрол на торовете за съответствие с показателите, обявени от производителите;
 • внедряване и усъвършенствуване на методи за интегрирана борба срещу вредителите по растенията.

Б. Организация на работа

Организация на работата на РСРЗ Ст.Загора

 • Директора на РСРЗ и началниците на отдели ръководят, организират, контролират и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите в РСРЗ или в съответния отдел;
 • Работното време на служителите от РСРЗ Ст.Загора е от 8.00 ч. до 16.30 ч. с почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.;
 • Служителите на граничните контролно-пропускателни пунктове работят по график, утвърден от НСРЗ София, съгласно изискванията на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
 • Документите, изпратени до РСРЗ Ст.Загора се завеждат във входящ регистър;
 • Директора на РСРЗ Стара Загора разпределя служебните преписки до началник отделите с резолюция.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Регионалната служба за растителна защита извършва своята дейност на базата на съществуващия Закон за защита на растенията от 1997 год. Съгласно Постановление на МС № 167/02.08.2002 год. службата извършва следната административна дейност

 1. Брой административни услуги - 17 основни
 2. Видове административни услуги:
 • издаване на Бюлетин за появата, развитието и разпространението на вредителите по основните селскостопански култури;
 • изследване на растителни материали и стоки от растителен произход;
 • растителнозащитна диагностика на вредителите и консултантски услуги;
 • анализи на продукти за растителна защита;
 • анализи на минерални торове;
 • анализи на растения и растителна продукция;
 • лабораторни анализи на посевен и посадъчен материал;
 • заверка на документи за внос на продукти за растителна защита;
 • издаване на фитосанитарни сертификати за износ на растителна продукция;
 • издаване на здравни свидетелства или фитосанитарен паспорт;
 • издаване на документи за контрол на посевен и посадъчен материал;
 • издаване на сертификати на стоки за преработка и консумация;
 • издаване на документи за реекспорт на стоки;
 • биологично изпитване на продукти за растителна защита;
 • обработка на документи за издаване на Разрешение на фирми за внос,      разфасовка и търговия с продукти за растителна защита и минерални торове;
 • издаване на Становища по програма "Сапард";
 • издаване на свидетелства, съгласно Наредба № 4 от 09.04.1996 год. за правоспособност за работа с наземна техника за растителна защита и торене.

·  назад