Отдел „Фитосанитарен контрол и Растителна защита” - гр. Пазарджик

Основни дейности на отдел РЗ

1.Прогноза и сигнализация на болести, неприятели и плевели и издаване на Бюлетин за тяхното разпространение в Пазарджишка област.

2.Контрол на пазара на ПРЗ и торове.

3.Контрол на употребата на ПРЗ и торове.

4.Участие в съвместни комисии с МВР, ОД"Земеделие и гори", РИОКОС и др. Структури в областта.

5.Издаване на Становища по програмите за развитие на селските райони.

По първо направление специалистите от РЗ извършват постоянни наблюдения за развитието на основните и икономически важни вредители, разпространени в Пазарджишка област като са разпределени в три агроекологични райони (Пазарджишки, Родопски и Средногорски). Наред с динамиката на развитие на вредителите се следи за фенологичното развитие и фитосанитарно състояние на земеделските култури.

Данните от тези обследвания и прогноза за очакваното развитие на популациите от вредни видове се обобщават и анализират, а след това заитерисованите лица, фирми и организации се информират чрез издавания от отдела Бюлетин и чрез средствата за масова информация. По това направление, при възникване на каламитетно намножаване на вредители службата си сътрудничи с ОД"Земеделие и гори", Гражданска защита, общинските кметове, МВР, РИОКОС, средствата за масова информация и др. заинтерисовани институции в региона.

Контрол на пазара на ПРЗ и торове.

 • Отдел РЗ гр. Пазарджик контролира дейността на фирмите търгуващи с ПРЗ .На територията на областта са регистрирани 49 броя фирми занимаващи се с търговия на ПРЗ, преопаковане на ПРЗ и търговия в СС аптеки, 2 цеха за преопаковане, 7 склада, 13 наематели на клетки в складове и 50 СС аптеки.
 • Приема и разглежда документи на фирми кандидатстващи за разрешителни за търговия с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ, търговия в СС аптеки и издава Становище след оглед на обектите.
 • Поддържа и актуализира картотека на фирмите, изпълняващи горепосочените дейности.

Контрол на употребата на ПРЗ и торове

На територията на Пазарджишка област през 2007 година са регистрирани 1392 производители.

 • Раздават се Дневници за проведените химични обработки и употребени торове, появата, развитието , плътността и степен на нападение от вредителите. Вземат се растителтни проби за извършване на анлиз за остатъчни количества от пестициди по мониторинг. Дневниците се проверяват и заверяват от инспекторите в отдела.
 • Извършва се контрол върху дейността на земеделските производители при провеждане на третиране с ПРЗ с наземна и авиационна техника, фумигация, обеззаразяванне на семена. При всяка инспекция се попълва констативен протокол и доклад, а при установяване на несъответствия се пишат задължително предписания за отстраняването им.

Основни дейности на отдел Фитосанитарен контрол

1.Води документация  с регистрираните  ЕТ, ООД, ЗП на:

 • Производители на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение 5, част А на Наредба № 1/1998 г. за фитосанитарен контрол.
 • Вносители на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение 5, част А на Наредба №1/1998 г.за фитосанитарен контрол.

§   Лица,които събират,   или разделят партиди с растения, растителни и други продукти, посочени в приложение 5, част А на Наредба №1/1998 г.за фитосанитарен контрол.

 • Магазини, центрове за експедиция, тържища и градски пазари.
 • Други лица, по решение на Европейската комисия, съгласно процедурата по чл.18 (2 ) на Директива 2000/29/ ЕС.

2.Регистрацията се извършва, чрез подаване на заявление до директора на Регионалната служба за растителна защита, в района на която е производствения участък или пред приятието.

 • В заявлението се описват естеството, количеството, произходът и предназначението на растенията, растителните и други продукти.
 • Ежегодно лицата задължени да се регистрират, актуализират данните си в заявленията.

3.Извършва фитосанитарен контрол и експертиза при внос на регулирани  растения и растителни стоки.

4. Провежда редовни фитосанитарни прегледи на растения по време на вегетацията и на стоки от растителен произход, предназначени за износ, реекспорт, или за движение в страната и на територията на ЕС и ги освидетелства с фитосанитарен сертификат или фитосанитарен /растителен/ паспорт.

5. Организира и провежда редовен фитосанитарен контрол на производството на посевен и посадъчен материал.

6. Извършва наблюдения по утвърдени Програми за мониторинг на карантинни и икономически важни вредители по:картофи посадъчен материал, картофи за консумация, овощен посадъчен материал и овощни градини на плододаване,лозя посадъчен материал и плододаващи, зеленчукови и цветни оранжерии, ягоди посадъчен материал и плододаващи, декоративни разсадници, горски разсадници, WCR.

7. Прави наблюдения на вредители, които не са установени в страната, за признаване на Защитена зона.

8. При откриване или съмнение за наличие на карантинни вредители, инспекторите вземат проби за лабораторен анализ в Регионалната лаборатория-Пловдив или в Централна лаборатория по карантина на растенията-София.

9. Организира и контролира на територията  на областта мерките за борба с карантинните вредители, с цел недопускане разпространението или трайното им настаняване.

10. Контролира дървопреработвателни предприятия, чиято дейност е подчинена  на Международен стандарт за Фитосанитарни мерки /SPS/ №15 за производство и третиране на дървен опаковъчен материал.

§   ежегодно се извършва пререгистрация на предприятията с подаване на заявление до директора  на РСРЗ-Пловдив.

11.При констатиране на нарушения, съставя актове на виновните лица, съгласно Закона за защита на растенията.

Служители:Янка Ланкова ст.инспектор, Иванка Кърджанова ст.инспектор

Структура

Началник отдел - 1
Главен инспектор РЗ - 1
Старши инспектор РЗ - 2
Старши инспектор ФСК - 3

Адрес:

гр. Пазарджик, ул. „Цар Симеон" №19
РСРЗ гр. Пловдив, Отдел Пазарджик

Тел.: 034/ 48 10 73, 034/ 48 10 74, 034/ 48 30 09
E-mail: Растителна защита Пазарджик:  plantprot@telecablenet.com,

Фитосанитарен контрол Пазарджик: fskontrol_pazardjik@abv.bg

 

 

·  назад