Отдел „Фитосанитарен контрол”

Дейност на отдела

 1. Води официален регистър на:
  • Производители на растения, растителни и други продукти, посочени в Приложение 5, част А на Наредба №1 за фитосанитарен контрол
  • Вносители на растения, растителни и други продукти, посочени в Приложение 5, част Б на Наредба №1 за фитосанитарен контрол
  • Лица, които събират или раделят партиди с растения, растителни и други продукти, посочени в Приложение 5, част А на Наредба №1 за фитосанитарен контрол
  • Магазини, центрове за експедиция и тържища
  • Други лица, по решение на Европейската комисия, съгласно процедурата по чл.18 (2) на Директива 2000/29/ЕС
 2. Извършва фитосанитарен контрол и експертиза при внос на регулирани материали
 3. Провежда редовни фитосанитарни прегледи на растения и стоки от растителен произход, предназначени за износ, реекспорт или за движение в страната и на територията на ЕС и ги освидетелства с фитосанитарен сертификат или фитосанитарен (растителен) паспорт.
 4. Kонтролира предприятия, чиято дейност е подчинена на Международен Стандарт за Фитосанитарни Мерки /SPS/ №15 за производство и третиране на дървен опаковъчен материал
 5. Организира и провежда редовен фитосанитарен контрол на производството на посевен и посадъчен материал
 6. Извършва наблюдения по утвърдени Програми за мониторинг на карантинни вредители
 7. Извършва наблюдения по утвърдена методика за наблюдение на вредители, които не са ендемични или установени на територията на страната, за признаване на Защитена Зона
 8. При откриване или съмнение за наличие на карантинни вредители, инспекторите вземат проби за лабораторен анализ в Регионалната лаборатория или в Централна лаборатория по каранитна на растенията
 9. Организира и контролира на територията на областта мерките за борба с карантинни вредители, с цел недопускане разпространението или трайното им настаняване
 10. При констатиране на нарушения, съставя актове на виновните лица

Служители

Доротея Чавдарова - началник отдел
Лидия Джевизова - главен инспектор
Елена Бобева - старши инспектор
Надежда Илиева - старши инспектор
Невена Кушева - главен инспектор, отговорник лаборатория

За контакти

4000 Пловдив
ул. „Брезовско шосе" № 32, ПК 987
Работно време от 8,30-16.30 /без прекъсване/

Тел./факс: 032/ 954-133
Лаборатория: 032/ 960-875

E-mail: fsk-plovdiv@mbox.contact.bg

·  назад