История на НСРЗ

Растителнозащитната дейност в България има дългогодишна история.

Официалното начало е поставено със Закона за мерките против филоксерата и възстановяването на опустошените от нея лозя, от 1896 година.

По късно в Закона за подобряване на земеделското производство и опазване на полските имоти - 1925 година, се регламентират и карантинни мерки при вноса на земеделски произведения.

През 1930 г. е приет първия самостоятелен закон уреждащ опазването на растенията от болести и неприятели, а с Указ № 21 на Цар Борис III от 10.04.1933 г. е ратифицирана и Международната конвенция за защита на растенията от Рим 1929 г.

Хронологично в следващите години 1946, а по късно през 1960 са приемани нови закони свързани с растителната защита, респективно:

  • Закон за опазване на страната от внасянето и разпространението на опасни неприятели и болести по растенията - 1946;
  • Закон за защита на растенията от болести и неприятели.

Независимо от дългогодишната история тази дейност винаги е била извършвана от различни структури, но не е съществувала като обособена служба за растителна защита, съобразно изискванията заложени в Международната конвенция за растителна защита от Рим 1951 г.

През 1991 г. Великото народно събрание, ратифицира международната конвенция и с този акт бе дадена възможност за създаване на служба съответстваща на международните норми.

С Постановление №131 от 15 юли 1992 г. на МС и последвала Заповед на министъра на земеделието и хранителната промишленост от 14 октомври същата година бе създадена Националната служба за растителна защита.

Приемането на Закона за защита на растенията от 1997 г. изм. и доп. през 2001 год., утвърди и институционализира службата, като единственият официален държавен орган за изпълнение на контролните и разпоредителни функции в областта на растителната защита.

Република България е страна която се стреми към постигане на пълноправно членство в Европейския съюз и с уреждането на статута на службата, беше изпълнено и едно от основните изисквания на ЕС, а именно всяка страна да има един единствен официален национален орган в областта на растителната защита.

През последните години, с оглед бъдещото членство на страната ни в Евросъюза и очертаващата се перспектива България да бъде външна фитосанитарна граница на Общността, службата положи значителни усилия за хармонизиране на законодателството с това на ЕС в следните области:

  1. Биологично изпитване и разрешаване на продукти за растителна защита;
  2. Биологично земеделие.
  3. Фитосанитарен контрол; Със значителната финансова помощ от страна на ЕС, по програма ФАР, НСРЗ оборудва: две модерни централни лаборатории /Централна лаборатория по карантина на растенията и Централна лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и торове/; регионални лаборатории за контрол на вредители; станции за биологично изпитване на продукти за растителна защита; гранични пунктове.

Голям брой специалисти от НСРЗ бяха обучени в страни членки на Общността, както и у нас по прилагане на приетото законодателство, дейност която в следващите години трябва да бъде една от основните цели на службата.

·  назад