Разрешаване на ПРЗ в България

Процедури по разрешаване на ПРЗ
Минимални употреби, “Топ 20”, непокрити с разрешени за употреба продукти за растителна защита за 2008 г.

Продукти за растителна защита разрешени за предлагане на пазара и употреба в България

 

Продукти за растителна защита с прекратен срок на разрешаване

·  назад