Обща информация за разрешаване на ПРЗ

На пазара могат да се предлагат и употребяват само ПРЗ, които са разрешени. ПРЗ се разрешават за предлагане на пазара и употреба със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на СПРЗ.

Дейността по разрешаване на ПРЗ се извършва от Сектор "Разрешаване на ПРЗ" съгласно условията и реда, определени със ЗЗР и Наредба за разрешаване на ПРЗ за предлагане на пазара и употреба.

 • приема заявления и документация за разрешаване и подновяване на разрешаването на ПРЗ;
 • първична проверка за пълнота на документацията за разрешаване;
 • координира процеса по оценка на идентичност /еквивалентност, физико-химични свойства, аналитични методи, токсикологичност, екотоксикологичност и ефикасност на активни вещества и ПРЗ;
 • определя срокове за извършване на оценките;
 • изготвя доклад от оценка на идентичност/еквивалентност, физико-химични свойства и аналитични методи;
 • изготвя обобщен доклад от оценките на досие на ПРЗ;
 • организира и координира заседанията на СПРЗ;
 • докладва пред СПРЗ обобщения доклад от оценките;
 • изготвя предложения за разрешаване на ПРЗ до министъра на земеделието и продоволствието за:
 1. разрешаване на ПРЗ;
 2. разрешаване на ПРЗ по взаимно признаване на данни;
 3. разрешаване на паралелен внос на ПРЗ;
 4. разрешаване на допълнителни употреби на ПРЗ;
 5. разширяване предназначението на ПРЗ за минимални употреби;
 6. пререгистрация на ПРЗ;
 7. продължаване срока на разрешаване на ПРЗ;
 8. промяна на разрешаване на ПРЗ;
 9. отменяне на разрешаване на ПРЗ;
 10. прекратяване срока на разрешаване на ПРЗ;
 11. отказване на разрешаване на ПРЗ;
 12. разрешаване на еднократен внос на неразрешен ПРЗ;

·  назад