Обща информация за биологично изпитване

Биологичното изпитване за ефикасност на продукти за растителна защита се извършва по ред разписан в Наредба № 111 за биологично изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица, издадена на основание чл. 19, ал. 4 от ЗЗР, обнародвана в ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г.

Цел: Събиране на данни за ефикасност на ПРЗ за подготовка на биологично досие - основен документ при разрешаване на ПРЗ

Дейността по биологично изпитване за ефикасност на ПРЗ се организира от сектор „Биологично изпитване" и се извършва в 12 оборудвани по Добрата експериментална практика бази за биологично изпитване в РСРЗ Благоевград, Бургас, Варна, Видин, В. Търново, Враца, Добрич, Пловдив, Плевен, Русе, Ст. Загора, Хасково

Изпитването за ефикасност на ПРЗ може да се извършва и от одобрени от НСРЗ бази на физически и юридически лица. (условията и реда за одобряване са разписани в Наредба № 111).

Презентация на сектор Биологично изпитване

Заявление за биологично изпитване на ПРЗ
Заявление за изпитване на неразрешени ПРЗ
Таблица за изпитване на неразрешени ПРЗ
Приложение 16 към чл. 41, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати
Таблици 1-4 към Заявление за биологично изпитване на ПРЗ

Доклади от одити 2009

Проведен вътрешен одит в областта на биологичното изпитване на продукти за растителна защита в РСРЗ-Бургас
Проведен вътрешен одит в областта на биологичното изпитване на продукти за растителна защита в РСРЗ-Добрич
Проведен вътрешен одит в областта на биологичното изпитване на продукти за растителна защита в РСРЗ-Русе
Проведен вътрешен одит в областта на биологичното изпитване на продукти за растителна защита в РСРЗ-Велико Търново
Проведен вътрешен одит в областта на биологичното изпитване на продукти за растителна защита в РСРЗ-Плевен
Проведен вътрешен одит в областта на биологичното изпитване на продукти за растителна защита в РСРЗ-Варна

·  назад