Информация за дейността на отдел ПРЗ

Основната цел на дейността е да допусне за предлагане на пазара само официално разрешени ПРЗ:

Дейността се извършва от Отдел "ПРЗ" съгласно условията и реда, определени със Закона за защита на растенията /ЗЗР/. Отделът има като основни приоритети:

  1. Биологично изпитване на ПРЗ за ефикасност по ДЕП;
  2. Разрешаване на ПРЗ за предлагане на пазара и употреба съгласно ЗЗР (Директива 91/414/ЕИО);
  3. Организира и координира дейността на СПРЗ;
  4. Одобряване на бази за биологично изпитване на ПРЗ на физически и юридически лица.

·  назад