Интегрирано производство

Процедура за регистрация на земеделски производители за интегрирано производство на растения и растителни продукти

Информация за земеделските производители за утвърдени от Генералния директор на НСРЗ програми за обучение на земеделски производители съгласно Наредба №15 за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ТЯХНОТО ОЗНАЧАВАНЕ

Ръководства за интегрирано управление на вредителите по групи култури:

·  назад