За РСРЗ Благоевград

РСРЗ-Благоевград е регионално поделение на Националната служба за растителна защита/НСРЗ/ за територията на Благоевградска област.

Цел: Опазване страната от разпространение на карантинни вредители, гарантиране безопасност на храните от растит.произход, съгласно световните и европейски стандарти и законодателство.

Обхват: 1 432 47 ха обработваема площ: зеленчуци, овощни, лозя, оранжерии, картофи и др.

І. Фитосанитарен контрол

Офис -Благоевград- тел.073 831569, fsk_blagoevgtad@abv.bg

Офис - Петрич- тел.факс 0745/60089 fsk_petrich@abv.bg

Офис-Сандански- тел.0746/32214, rsrzsap@abv.bg

Офис-Г.Делчев- тел.0751/60256, fsk_gd@abv.bg

Офис - Разлог- тел.0747/80331, rsrz_razlog@abv.bg

ГКПП-Златарево- тел/факс 07428525, fskzlatarevo@abv.bg

ГКПП-Логодаж - тел.074154009, fskl@abv.bg

1. Контрол при внос и транзит на растения и растителни продукти с които могат да се пренасят вредители на официални Гранични пунктове за фитосанитарен контрол Златарево/ режим. 24 ч./ и Логодаж/ режим 8 ч. / / външни граници на ЕС с Македония/.

2. Уведомяване за несъответствия с изискванията за внос чрез EUROPHYT.

2. Издаване на фитосанитарни сертификати за износ и растителни паспорти за движение в ЕС на растителни стоки

3. регистрация на производители

4. наблюдения за вредители по мониторингови програми

5. издаване на становища при кандидатстване по програми за финансиране

6. Откриване, унищожаване и управление на огнища с карантинни вредители в страната.

ІІ. Растителна защита, прогноза и биологично изпитване на препарати.

Офис - Петрич- тел.факс 0745/2 4243

Офис-Сандански- тел.0746/32214, rsrzsap@abv.bg

Офис-Г.Делчев- тел.0751/60256, fsk_gd@abv.bg

Офис - Разлог- тел.0747/80331, rsrz_razlog@abv.bg

1. Контрол на пазара, употребата и приложението на ПРЗ и торовете.

2. Контрол на качеството на растителната защита и торовете.

3. Изпитване за биологична ефикасност и остатъчни количества на ПРЗ.

4. Обучение на производители и фитокореспонденти за прилагане на добрата растителнозащитна практика.

5. Прогноза за поява и разпространение на икономически важни вредители по куртурните растения.

6. Консултантска дейност в областта на растителната защита.

Лаборатория

1. Извършва лабораторна диагностика на растения, растителни продукти, посевен, посадъчен материал, почви и др.

·  назад