За отдел ОРЗ

Поддържане на мрежа за наблюдение и диагностика, система за сигнализиране развитието и разпространението на икономически важните вредители с цел опазване на земеделските култури, съхраняване на биоразнообразието в агроценозите, а растителната продукция и почвата от замърсяване.

Гарантиране производството на чисти растения и растителни суровини, опазване здравето на хората и околната среда от замърсяване с пестициди, чрез контрол на продукти за растителна защита и торове, предлагани на пазара, употребата им в страната и мониторинг на остатъците от пестициди в растениевъдната продукция и почвата.

 1. Организира дейността за наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важните вредители по земеделските култури.
 2. Разработва и осъществява мониторингови програми за нападението и разпространението на икономически важни вредители в страната.
 3. Разработва и внедрява географски информационни системи за оценка, анализ и управление на риска от икономически важни вредители по земеделските култури.
 4. Изготвя информационни бюлетини и други средства и материали за оповестяване на земеделските производители и обществеността за появата, разпространението и провеждането на борба с вредителите.
 5. Извършва обучение и контрол на земеделските производители относно прилагане изискванията на “Добра растителнозащитна практика” по култури.
 6. Изготвя списък на биоагентите, които се внасят и прилагат в страната.
 7. Разработва програми, внедрява ръководства и извършва контрол върху производство на интегрирана продукция.
 8. Разработва нормативната уредба относно предлагането на пазара и употребата на ПРЗ и торове.
 9. Регистрира торове, подобрители на почвата и хранителни среди;
 10. Организира:
  • работата на отделите по растителна защита от РСРЗ и провежда курсове за повишаване квалификацията на инспекторите;
  • мониторингови програми за употребените ПРЗ в страната.
  • безопасното съхранение на забранените и негодни за употреба пестициди съвместно с МОСВ и Гражданска защита;
  • изпитването за ефективност и регистрацията на торове, подобрители на почвата и хранителни среди;
 11. Контролира:
  • предлагането на пазара на ПРЗ в страната.
  • употребата на продукти за растителна защита от земеделските производители;
  • техниката за приложение на ПРЗ.
  • съответствието с обявения от производителя състав на торовете, подобрителите на почвата и хранителните среди;
  • употребата и съхранението на торове, подобрители на почвата, и биологично активни вещества;
  • съдържанието на химични и биологични замърсители в земеделски земи и води за напояване.
 12. Извършва всички дейности по разрешаването на търговия с ПРЗ.
 13. Разработва и изпълнява мониторингови програми, свързани с прилагане на Добра земеделска практика.
 14. Издава разрешителни за използване на утайки от пречиствателни станции за нуждите на земеделието;

·  назад