Актуална информация

С оглед поетите предприсъединителни  ангажименти във фитосанитарната  област, по Глава VІІ „ Земеделие”  Република България прие достиженията на Европейското право и хармонизира националното законодателство. Приложената таблица отразява степента на транспониране на Европейското законодателство.

ТАБЛИЦА 1

·  назад