За Национална служба за растителна защита

Национална служба за растителна защита /НСРЗ/ е специализиран орган към Министерство на земеделието и храните, отговорен за изпълнението на контролните и разпоредителни функции съгласно Закона за защита на растенията. Структурата и дейностите на НСРЗ са определени от Устройствен правилник, утвърден от министъра на земеделието и храните. Дейността на НСРЗ се контролира от Инспектората към Министерството на земеделието и храните.

Националната служба с централно управление на национален служба растителна защита в София е юридическо лице, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към МЗХ.

НСРЗ се състои от централно управление, 14 регионални служби за растителна защита (РСРЗ), разпределени в страната, Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР), Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) и Институт за защита на растенията (ИЗР).

ЦЛКР осъществява анализи за карантинни вредители и осигурява методическо ръководство за фитосанитарните лаборатории в РСРЗ.

ЦЛХИК упражнява контрол на растителната продукция за съдържание на вредни химически вещества и качеството на агрохимикалите.

ИЗР е научно-изследователски институт, който подпомага контролните функции на НСРЗ с научна експертиза.

Основната дейност на НСРЗ се състои в опазване на страната и Европа от транс-граничното разпространение на карантинни вредители, гарантиране безопасността на храните от растителен произход, лимитиране употребата на ПРЗ, носещи определен риск за хора, животни и околна среда чрез система от мониторинги и контрол на база европейски и световни стандарти и нормативи, използвайки научния потенциал в областта на технологиите и методите на анализ на фитосанитарния риск.

·  назад